همایون ذرقانی

اوکراین

دومینوی اوکراین، منافع ملی ما

ادوارد‭ ‬لورنز،‭ ‬ریاضیدان‭ ‬و‭ ‬هواشناس‭ ‬آمریکایی‭ ‬از‭ ‬پیشگامان‭ ‬نظریه‭ ‬آشوب‭ ‬است. ‬او‭ ‬جمله‭ ‬مشهوری‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بال‭ ‬زدن‭ ‬یک‭ ‬پروانه‭ ‬در‭ ‬نقطه‌ای‭ ‬از‭ ‬جهان،‭ ‬اثرات‭

Read More »
صنعت حمل و نقل

یادی از ارزش‌آفرینان ماهنامه صنعت حمل‌ونقل

قطار‭ ‬صنعت‭ ‬حمل‌و‭ ‬نقل‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬۱۳۶۰‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬افتاد،‭ ‬مسافران‭ ‬بسیاری‭ ‬سوار‭ ‬و‭ ‬پیاده‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬هرکدام‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬این‭ ‬نهاد‭  ‬رسانه‌ای‭ ‬نقش‭ ‬و‭

Read More »