همایون ذرقانی

ترمینال-های-بندری-سوئیس-سازمان-بنادر-و-دریانوردی

سکان سیاستگذاری را تدبیری دگر باید

بعد‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬کمیته‭ ‬کانتینری‭ ‬انجمن‭ ‬کشتیرانی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬وابسته‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬بالاترین‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬تعاملات‭ ‬با‭ ‬سازمان‭  ‬بنادر‭ ‬و‭

Read More »

مسیر سخت‌گذر کارآفرینی

ارزش‌آفرینان‭ ‬و‭ ‬کارآفرینان‭ ‬در‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬همیشه‭ ‬راهی‭ ‬خواهند‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نیافتند،‭ ‬مسیری‭ ‬جدید‭ ‬می‌سازند‭. ‬موفقیت،‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬مرز‭ ‬ترس‭ ‬است‭. ‬چالش‌ها‭ ‬و‭

Read More »