۴۰۰۰ پرواز مرداد امسال در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد
۴۰۰۰ پرواز مرداد امسال در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد

۴۰۰۰ پرواز مرداد امسال در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد. فاروق علیخانی با اشاره به اینکه در مردادماه امسال چهار هزار و ٩٩ پرواز ورودی و خروجی در این مجموعه انجام شد، از اعزام و پذیرش ٧۴٠ هزار و ٧١٩ مسافر در این مدت خبر داد.

فاروق علیخانی با اشاره به اینکه در مردادماه امسال چهار هزار و ٩٩ پرواز ورودی و خروجی در این مجموعه انجام شد، از اعزام و پذیرش ٧۴٠ هزار و ٧١٩ مسافر در این مدت خبر داد.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فاروق علیخانی، مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:

رشد سفرهای هوایی در دومین ماه تابستان در شهر فرودگاهی در مردادماه امسال چهار هزار و ٩٩ پرواز ورودی و خروجی در این مجموعه انجام شد.

علیخانی افزود:

بر اساس آمارهای دریافتی از اداره برنامه‌ریزی و هماهنگی پرواز شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ٧۴٠ هزار و ٧١٩ مسافر با این پروازها اعزام و پذیرش شدند.

و ١۴ میلیون و ۴١١ هزار و ٣٣٧ کیلوگرم بار همراه مسافران نیز توسط این پروازها منتقل شده است.

مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به جزئیات این آمارها بیان داشت در مردادماه دو هزار و ۴٨ پرواز با ٣۵۵ هزار و ۶۶۵ مسافر و شش میلیون و ٩٧٠ هزار و ١٩٣ کیلوگرم بار وارد شهر فرودگاهی شده است.

وی افزود تعداد پروازهای خروجی از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز در مردادماه امسال به عدد دو هزار و ۵١ رسید.

و ٣٨۵ هزار و ۵۴ مسافر و هفت میلیون و ۴۴١ هزار و ١۴۴ کیلوگرم بار با این پروازها منتقل شد.