صنعت حمل و نقل آنلاین

تئوری قانون مناسب

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این تئوری مبتنی بر این

Read More »

قانون محل اجرای عقد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ساوینی حقوقدان آلمانی ضابطه تشخیص

Read More »

قانون محل انعقاد قرارداد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: امروزه این تئوری از سایر

Read More »

قانون متبوع متعاملين

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این تئوری مبنی بر این

Read More »

سند بیمه باربری Insurance

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: از جمله اسنادی که در

Read More »

لیست بسته بندی . Packing List

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این سند نیز توسط فروشنده

Read More »