شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
محتویات قراردادهای خارجی خرید و فروش بین المللی کالا ۰۲ آذر ۱۳۹۹

محتویات قراردادهای خارجی خرید و فروش بین المللی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین:  ۱-ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد قید نام خریدار و فروشنده با ذکر آدرس دقیق و کامل هر یک در ضروری است زیرا بجز خریدار و فروشنده هیچ شخص دیگری متعهد قادر و ذکر نام کامل […]

 محتویات و شروط قراردادهای خارجی ۰۲ آذر ۱۳۹۹

 محتویات و شروط قراردادهای خارجی

  منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: الف : اصول کلی ۱- در قراردادهای خصوصی علی القاعده اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد حاکم است لکن باید توجه داشت که این اصل با توجه به قوانین آمره و ناهیه کشور خریدار و […]

نقش Order confirmation «دستور تائید» یا «تائید خرید» در قبول ۰۲ آذر ۱۳۹۹

نقش Order confirmation «دستور تائید» یا «تائید خرید» در قبول

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: تائیدیه خرید اعلامی است از سوی خریدار به فروشنده مبنی بر قبوله پیشنهاد قبل از پرداخت وجه کالا و یا گشایش اعتبار اسنادی «دستور تایید مطرح می شود که فروشنده کالاتی را موجود دارد و […]

پیشنهاد بدون ذکر مهلت برای قبول (پرفرمای بدون ذکر اعتبار و مهلت) ۰۲ آذر ۱۳۹۹

پیشنهاد بدون ذکر مهلت برای قبول (پرفرمای بدون ذکر اعتبار و مهلت)

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: سؤالی که مطرح است این است که چنانچه پر فرم صادره از سوی فروشنده در مورد مهلت Valid مسکوت باشد چنین پرفرمائی چگونه باید تفسیر شود؟ آثار عملی و قانونی این سؤال بسیار مهم است […]

رد قبول ۰۲ آذر ۱۳۹۹

رد قبول

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: در موارد ذیل قبول مؤثر نخواهد بود و رد می گردد ١– پس گرفتن قبول قبل از آنکه قبول به دست پیشنهاد دهنده برسد. ۲–در صورت فوت قبول کننده (در اعتبارات قابل برگشت بانک مختار […]

قبول مشروط (شرط در انشاء یا ایجاد و شرط در منشا یا اثر) ۰۲ آذر ۱۳۹۹

قبول مشروط (شرط در انشاء یا ایجاد و شرط در منشا یا اثر)

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: از شرائط قبولی، منجز و بدون قید و شرط بودن آن است. این پرسش مطرح است که در اعتبارات اسنادی صادره از طرف بانکها شرائطی مطرح می شود آیا این مطلب به معنای قبول مشروط […]

قبول مشروط (شرط در انشاء یا ایجاد و شرط در منشا یا اثر) ۰۲ آذر ۱۳۹۹

قبول مشروط (شرط در انشاء یا ایجاد و شرط در منشا یا اثر)

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: از شرائط قبولی، منجز و بدون قید و شرط بودن آن است. این پرسش مطرح است که در اعتبارات اسنادی صادره از طرف بانکها شرائطی مطرح می شود آیا این مطلب به معنای قبول مشروط […]

قبول acceptance| ۰۲ آذر ۱۳۹۹

قبول acceptance|

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: قبول، موافقت بدون قید و شرط با محتوای پیشنهاد است. قبول لازم نیست کتبی باشد. بلکه رفتارهایی که نشانگر رضایت و توان مخاطب با شرائط پیشنهاد باشد، در عرف تجارت بین الملل قبول تلقی می […]

تجزیه عناصر تشکیل دهنده قرارداد ۰۲ آذر ۱۳۹۹

تجزیه عناصر تشکیل دهنده قرارداد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب (offer) و قبول (acceptance) حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی هر قرارداد است. طرف پیشنهاد کننده را پیشنهاد دهنده oferor و طرف پیشنهاد گیرنده […]

 نقش تابعیت افراد و اشخاص ۰۲ آذر ۱۳۹۹

 نقش تابعیت افراد و اشخاص

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: معمولا معاملات داخلی میان اتباع داخلی ایران انجام می شود، اما این ضابطه نیز قطعیت ندارد زیرا ممکن است دو نفر تبعه ایرانی قراردادی منعقد نمایند و به پول رایج ایران نیز باشد اما موضوع […]