شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
سند بیمه باربری Insurance ۰۳ آذر ۱۳۹۹

سند بیمه باربری Insurance

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: از جمله اسنادی که در قراردادها مورد توجه است سند بیمه است. اینکه بیمه توسط چه کسی باید صادر و در این رابطه هزینه شود امریست توافقی. لکن مصاب قواعد ایران بیمه باید در ایران […]

لیست بسته بندی . Packing List ۰۳ آذر ۱۳۹۹

لیست بسته بندی . Packing List

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این سند نیز توسط فروشنده صادر می گردد. در این سند مشخصات کالا از حیث بسته بندی و محتویات و تعداد داخل هر بسته مندرج می گردد. کاربرد این سند از حیث بازرسی بین المللی […]

گواهی مبدا ساخت کالا Certificate Of Ongin ۰۳ آذر ۱۳۹۹

گواهی مبدا ساخت کالا Certificate Of Ongin

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: از اسناد مهم دیگری که در صحنه تجارت بین الملل رواج دارد گواهی بر ساخت است نحوه صدور این گواهی بستگی به مقررات کشور صادر کننده دارد لکن معمولا این گواهی توسط اتاق بازرگانی کشور […]

سیاهه بازرگانی یا فاکتور تجاری. Commercial Involco ۰۳ آذر ۱۳۹۹

سیاهه بازرگانی یا فاکتور تجاری. Commercial Involco

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این سند توسط فروشند کالا صادر می گردد سیاهه تجاری نشان دهنده طلب فروشنده در مقابل خریدار است. که مبلغ معینی بر اساس شرایط اعتبار به همراه مشخصات کالا و کشور مبدا و مقصد و […]

بارنامه دریایی  Bill of Lading (BL) ۰۳ آذر ۱۳۹۹

بارنامه دریایی Bill of Lading (BL)

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: بارنامه یا راهنامه دریائی سندی است تجاری که دلالت بر بارگیری کالا روی وسیله نقلیه در مبدا نموده و دلالت بر تحویل کالا به مؤسسه حمل و نقل و آمارهای بر خروج کالا از تصرف فروشنده […]

اسنادی که فروشنده باید تسلیم نماید ۰۳ آذر ۱۳۹۹

اسنادی که فروشنده باید تسلیم نماید

صنعت حمل و نقل آنلاین: اعتبارات اسنادی که رایجترین نوع پرداخت در تجارت بین الملل است اعتباری است که استفاده از آن برای فروشنده در مقابل اسناد و تسلیم به بانک امکان پذیر است. اینکه وجه کالا مطابق چه اسنادی توسط بانک باید به فروشنده پرداخت شود و به عبارت دیگر اینکه فروشنده چه اسنادی […]

مبداء حمل کالا و مقصد نهایی کالا و ذکر وسیله حمل مربوطه ۰۳ آذر ۱۳۹۹

مبداء حمل کالا و مقصد نهایی کالا و ذکر وسیله حمل مربوطه

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی (ذکر کشور و شهر و بندر مبداء و مقصد حمل و ذکر وسیله یا وسائل حمل کالا) ذکر مبدا و مقصد نهایی حمل کالا به جهات مختلفی حائز اهمیت است. صنعت حمل و نقل آنلاین: اولا: از سوءاستفاده طرفین قرارداد […]

 مدت قرارداد (مهلت اجرای قرارداد ) ۰۲ آذر ۱۳۹۹

 مدت قرارداد (مهلت اجرای قرارداد )

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی دیگر از نکات مهم که ذکر آن در قرارداد ضروری است مدت اجرای قرارداد است. شروع مدت قرارداد از حین امضاء آن تلقی می شود و در مورد قبولی از طریق گشایش اعتبار اسنادی […]

 قیمت و بهای کالا ۰۲ آذر ۱۳۹۹

 قیمت و بهای کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: از جمله پارامترهای مهم در هر قراردادی توافق و تصریح قیمت و بهای کالا مورد معامله است چنانچه کالا ترکیبی باشد بایستی قیمت بصورت تفکیک گردد مگر آنکه در عرف این کالای ترکیب واحدی را […]

موضوع قرارداد (مشخصات دقیق کالا ) ۰۲ آذر ۱۳۹۹

موضوع قرارداد (مشخصات دقیق کالا )

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صتعت حمل و نقل آنلاین: مجهول بودن موضوع قرارداد براساس قوانین قریب به اتفاق کشورها در بیع موجب ابطال قرارداد می گردد به همین دلیل لازم است مشخصات و موضوع قرارداد روشن باشد مبهم بودن موضوع قرارداد با ذکر مشخصات […]