محتویات قراردادهای خارجی خرید و فروش بین المللی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: 

۱-ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد

قید نام خریدار و فروشنده با ذکر آدرس دقیق و کامل هر یک در ضروری است زیرا بجز خریدار و فروشنده هیچ شخص دیگری متعهد قادر و ذكر نام کامل خریدار و فروشنده در قرارداد از مسلمات حقوقی است جن رکن شخص دیگری نمی تواند مدعی قرارداد باشد. (مگر آنکه در قرارداد نفع ثالثی شده و یا حق انتقال و واگذاری موضوع تعهد به اشخاص دیگر تجویز شد باشد): نحوه ورود اشخاص ممکن است بصورت شخص حقیقی یا حقوقی و اصيل و وکیل (نماینده قانونی) یا بصورت مشارکت مدنی و حقوقی باشد.

در تجارت بین الملل معمولا با صدور پرفرما و ملحقات آن و نهايتا قبول خریدار از طریق گشایش اعتبار توافقات محقق می گردد. نام خریدار و فروشنده در پرفرما اهمیت ویژه ای دارد. زیرا پرفرما مبنای عملیات ثبت سفارش و مجوز و بیمه : و گشایش اعتبار و… قرار می گیرد. هیچ شخصی نمی تواند پر فرمائی که خریدار آن شخص دیگری است را مبنای کار خود قرار دهد زیرا نام خریدار در مدارک ثبت سفارش و مجوز همان نامی است که در پر فرما وجود دارد. بانکها از گشایش اعتبار اسنادی که براساس تقاضای شخص دیگری که غیر از شخص مندرج در پرفرما و مدارک ثبت سفارش است خودداری نموده و از طرف دیگر متعهد چنین پرفرمانی ملزم به انجام تعهد به غیر از شخصی که در پر فرم قید شده نخواهد بود و خریدار ثالث با طرح دعوی در محکمه به دلیل عدم طرفیت با فروشنده موفق به اخذ نخواهد گردید. همچنین نام شخصی که بعنوان فروشنده که در پر فرما قید * ملاک مجوز و سایر تشریفات است و بانکها به فروشنده دیگر غیر از شخصی پرفرما قید گردیده است، اعتبار را ابلاغ نخواهند کرد و هیچ فروشنده دیر متعهد قرارداد نخواهد بود و فروشنده ثالث و خریدار ثالث به دلیل عده موفق به اجرای قرارداد از طریق محکمه نیز نخواهند گشت. آدرس خریدار و فروشنده دارای اهمیت زیادی است زیرا همان آدرس ملاک مه طرفین خواهد بود و اسناد و مدارک و مکاتبات به همان آدرسها ارسال می شود و ادعای عدم تحویل و عدم رسید مسموع نخواهد بود. همچنین آدرسی غیر از آدرس فوق ملاک نبوده و در صورت ارسال مدارک غیر از آدرس مذکور به منزله عدم رسید مدارک تلقی می گردد.

در صورت تغییر آدرس هریک از خریدار و فروشنده علاوه بر رعایت تشریفات قانونی نیاز به ابلاغ به طرفهای دیگر را دارد.

در بعضی موارد تغییر آدرس از کشوری به کشور دیگر است که در این صورت قرارداد را دچار تغییرات اساسی و چه بسا فسخ نماید و آن در مواردی است که مطابق مقررات و ضوابط کشورهای خریدار و یا فروشنده معامله با کشور موردنظر دوم ممنوع و یا خریدار و یا فروشنده، موفق به اخذ مجوز نگردند مثلا مطابق مقررات کشور خریدار تغییر ذینفع امکان پذیر نباشد با تغییر آدرس فروشنده از کشوری به کشور دیگر تلقی بانکها بر تغییر ذینفع خواهد بود (جدا بودن شخصیت حقوقی شعبات یک شرکت در کشورهای مختلف).

همچنین تغییر آدرس اقامت ممکن است تغییر آدرس محل تحویل (در یک کشور واحد یا دو کشور را در بر داشته باشد (خواه کشور خریدار و خواه کشور فروشنده) |

ذکر نماینده خریدار یا فروشنده ملحقة به مشخصات طرفین عمل مطلوبی است. به ویژه نماینده فروشنده از جهت انجام مذاکرات و یا حل و فصل دعوی و یا خدمات پس از فروش و… (مشروط بر آنکه نماینده نیز متعهد و مطلع گردد).

در بسیاری از موارد مذاکره نزدیک با نماینده مشکل را بهتر از متون تلکسی و یا پستی حل می نماید همچنین در فعالیتهای خریدار منطبق با شرائط و مشکلات تجارتی در ایران چه بسا از طریق نماینده فروشنده بهتر درک و در جلب موافقت فروشنده مؤثر خواهد بود.

در موارد خدمات پس از فروش و یا نصب و راه اندازی که مسئله نمایندگی اهمیت فوق العاده ای دارد و ضرورت دارد که در قرارداد متعهد مربوط مشخص گردد.

محتویات قراردادهای خارجی خرید و فروش بین المللی کالا

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ