تقسيم معاملات به معاملات داخلی و خارجی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: معاملات داخلی معاملاتی است که براساس چارچوب ضوابط داخلی انجام می شود و موضوع معامله در قلمرو سرزمین ایران بوده و در همان قلمرو منتقل و جابجا و یا اجرا می گردد. معمولا این گونه قراردادها بين اتباع داخلی به پول رایه ایران (ریال) منعقد می گردد.

تقیسم معاملات به شیوه فوق جنبه تشریفاتی ندارد بلکه در جای خود دارای اهمیت فراوانی است که از جمله موارد مهم به نکات ذیل می توان اشاره نمود:

1- قانون حاکم بر قرارداد

– در مرحله تشکیل و اجرا و تفسیر و حل و فصل اختلافات قراردادی هر قراردادی باید تابع ضوابط معینی باشد و سرنوشت قرارداد با تغییر قانون حاکم بر آن ممکن است تغییر نماید مگر آنکه هر دو قانون داخلی و بین المللی از یک ضابطه تبعیت نمایند.

چنانچه معامله وصف داخلی داشته باشد، قانون حاکم بر تشکیل و اجرا و تفسیر و حل و فصل قرارداد قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما اگر قرارداد وصف خارجی (بین المللی) داشته باشد على القاعده قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر قرارداد نخواهد بود و حتی اگر قرارداد در ایران منعقد شده باشد و از مفاهیم تفکیک وظایف بین المللی در قرارداد کمک گرفته شده باشد الزاما قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قرارداد حاکم نخواهد بود مگر آنکه در قرارداد قانون حاکم، قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده باشد.

چه بسا انجام امری در قوانین خارجی (بین المللی) تجویز شده باشد لكن همان مسئله در قوانین داخلی تجویز نگردیده باشد بنابر وصف داخلی بودن و خارجی بودن قرارداد سرنوشت موضوعات و شرائط آن تغییر خواهد داد.

تقسيم معاملات به معاملات داخلی و خارجی

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ