اسنادی که فروشنده باید تسلیم نماید

صنعت حمل و نقل آنلاین: اعتبارات اسنادی که رایجترین نوع پرداخت در تجارت بین الملل است اعتباری است که استفاده از آن برای فروشنده در مقابل اسناد و تسلیم به بانک امکان پذیر است.

اینکه وجه کالا مطابق چه اسنادی توسط بانک باید به فروشنده پرداخت شود و به عبارت دیگر اینکه فروشنده چه اسنادی را باید تسلیم بانک نماید تا وجه کالا به وی پرداخت شود امریست توافقی میان خریدار و فروشنده که علاوه بر ذکر آن در قرارداد، در اعتبارات اسنادی نام این اسناد و نحوه صدور و کیفیت آنها و گواهیهای مربوطه و تعداد نسخ قید می گردد.

در واردات کالا از خارج از سیستم بانکی نیز معمولا میان خریدار و فروشنده در مورد اسناد باید توافق حاصل شود. زیرا این اسناد نه تنها اماره ای بر خروج کالا از تصرف فروشنده می نماید بلکه آثار دیگری نیز دارد که از جمله اینکه ترخیص کالا در مقصد با ارائه این اسناد به گمرک که دلیل مالکیت خریدار است امکان پذیر می باشد و همچنین هنگام بروز حادثه و خسارات با ارائه این مدارک به بیمه می توان خسارات را بازیافت نمود و همچنین انتقال کالا به خریدارهای ثالث و یا ظهرنویسی فقط در صورت وصول چنین اسنادی امکان پذیر بوده و با ارائه سندی بنام بارنامه و تحویل آن به شرکت حمل و نقل ترخیصیه و قبض انبار صادر و تسلیم دارنده بارنامه می گردد که با ارائه این سندها به گمرک مقصد می توان کالا را از گمرک ترخیص نمود. .

ملاحظه می گردد که این اسناد در تجارت بین الملل اهمیت فراوانی دارد که مهمترین این اسناد را ذکر و مختصرا توضیح می دهیم

 

اسنادی که فروشنده باید تسلیم نماید

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ