برند قدرت آفرین

حامد فرجی نایب

رییس هیات مدیره پترو نیرو صبا

 

پترو نیرو صبا، شرکتی است که با ایجاد همگرایی، رشد پایدار و پیوسته را تحقق بخشیده است. به موازات برنامه‌های متهورانه شرکت در زمینه اجرای پروژه‌ها در داخل و خارج و اهتمامی که برای اجرای سریع و دقیق کارها مشاهده می‌شود، به ‌دنبال تحقق دو ماموریت مکمل شامل تقویت منابع مالی و توسعه هوشمندانه ساختار سازمانی هستیم.

پترو نیرو صبا به ‌دلیل رویکرد کارآفرینی، همواره ارزش‌آفرین بوده است و متناسب با مسئولیتی که در انجام طرح‌های بزرگ برعهده گرفته، در یک همکاری سالم و شفاف، از منابع موجود استفاده می‌کند و البته در صدد توسعه آن نیز هست. در عین حال سعی می‌شود با منابع مالی ناشی از اجرای طرح‌ها، علاوه بر انجام تعهدات برای بخش‌های طراحی، خرید و ساخت، دوباره در طرح‌های اساسی و‌ پایه‌ای دیگری سرمایه‌گذاری ‌کند تا در آینده جهش‌های بزرگی را شاهد باشیم. توسعه بازارهای صادراتی می‌تواند طرح‌های عظیم ‌‌و ابرپروژه‌ها را امکان‌پذیر کند و برای این منظور، هر نوع سختی را به جان خریده‌ایم. مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند.

معتقدم همه شرکت‌ها برای بهبود اوضاع کشور باید به سهم خود تلاش کنند و دنیای بهتری را برای نسل جوان و آینده‌ساز کشور رقم بزنند.

با این نگاه، شرکت پترو نیرو صبا تلاش دارد با بهینه‌کاوی و ایجاد بسترهای پایدار تحقیق و توسعه و نیز بسط و رسوخ نوآوری در همه ارکان گروه، رشد ممتد و تدریجی را برای آینده بنگاه پدید آورد.

این اقدامات در سرفصل‌های تولید، توسعه، تجارت، آموزش و نوآوری و تاب آوری بوده و ابعاد فعالیت شرکت را به لحاظ کمی و کیفی بزرگ خواهد کرد. در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﯽ و رﻓﺘﺎری، ﭘﺘﺮو ﻧﯿﺮو ﺻﺒﺎ بارها از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ است. جالب است برایتان بگویم همه طرح‌های در دست اجرای شرکت، لزوما سودآور نیست. ما در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا، زﯾﺎن‌ده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ خلاقیت، ﻧﻮآوری و اعتماد سازی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج از ﺑﻦﺑﺴﺖ گشته‌ایم و هرگز، ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ زﯾﺎن‌دﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ نکرده ایم.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎره‌ای، وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ. هیات مدیره پترونیرو صبا در کنار تیم توانمند خود،؛ سر آن دارد ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﻈﻤﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺗﺎل، ﺟﯽﺟﯽﺳﯽ، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم، ﺷﻞ، هیوندای، ﺗﻮﯾﻮ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨد در این رابطه، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و با اتخاذ چه روش‌هایی، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ به کیفیت مطلوب،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کرده و به انجام رسانده‌اند. این مجموعه برای پشتیبانی از توسعه متوازن و‌ پایدار کشور به موضوع سرمایه انسانی توجه ویژه‌ای دارد و برای این منظور با ارزیابی‌های علمی و تجربی، در صدد آن است تا شرکت، محل رشد بهترین و کارآزموده‌ترین افراد کشور باشد. ما باید به همه مسایل از جزییات تا کلیات توجه داشتیم تا بتوانیم با ایجاد احساس و نگرش مثبت، به تعبیر حضرت مولانا، برای وصل کردن آمده باشیم.

سیمرغ که نشان و برند ماست، نماد همراهی ابدی و بی‌پایان ما در سفر به آینده است. این موجود افسانه‌ای که در ادبیات و فرهنگ کهن ما جایگاه ویژه‌ای دارد، نمایانگر اتحاد و همبستگی بی‌مثال ما در مسیر تحقق اهداف بلندپروازانه و دست‌نیافتنی است.

سیمرغ، با بال‌های گسترده و توانایی پرواز به فراز آسمان‌ها، به ما یادآور می‌شود که با همکاری و تلاش مشترک، می‌توانیم به قدرت‌آفرینی بپردازیم و ناممکن‌ها را ممکن کنیم.

در هر گامی که برمی‌داریم، سایه‌سار حمایت و انگیزش سیمرغ بر سر ماست. این موجود جاودانه، با خرد و دانشی که در افسانه‌ها به او نسبت داده شده، به ما می‌آموزد که با اندیشه و تفکر عمیق، مسیرهای جدیدی را کشف کنیم و افق‌های نوینی را پیش رویمان بگشاییم.

تازه‌های کسب و کار

از چانه‌زنی تا مطالبه‌گری

این روزها که آقای مسعود پزشکیان و شورای راهبردی ایشان به سرپرستی جواد ظریف در تکاپوی انتخاب وزرا هستند، سهم‌خواهی و لابی‌گری به شکل‌های مختلف