گواهی بازرسی و مبداء حمل کالا / مدارک لازم جهت صدور گواهی بازرسی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: گفته شد که بازرسی بین المللی کالا در کشور مبداء حمل و در حین بارگیری کالا انجام می شود. در شرائط اعتبار کشور مبداء حمل و گاه شهر یا بندر مربوطه ذكر می گردد. سئوالی که مطرح است آن است که چنانچه شرکت بازرسی کننده کالا متوجه گردد کالا غیر از کشوری که در اعتبار قید شده است حمل می گردد با ا. حال اقدام به بازرسی کالا و صدور گواهی مربوطه می نماید و مطابق بارنامه و گواهی کشور مربوط را ذکر می نماید (در عین این که گواهی مبداء ساخت منطبق با کالاست) آیا مؤسسه بازرسی می تواند از صدور گواهی به دلیل ایراد فوق سرباز زند؟ و آیا خریدار می تواند از این جهت مدعی مؤسسه بازرس باشد؟

باید توجه داشت سندی که موید کشور مبداء حمل است سند بارنامه می باشد و مسئولیت این امر متوجه فروشنده و متصدی حمل ونقل می باشد و از این جهت نمی توان شرکت بازرسی را مسئول دانست اگر چه اخلاقا انتظار آن است که مؤسسه بازرسی که مورد اعتماد خریدار است وی را مطلع نماید لکن از نظر حقوقی بعید است مسئولیتی را از این جهت متوجه شرکت بازرسی کننده کالا نمود و خریدار در این رابطه به فروشنده و متصدی حمل ونقل مراجعه خواهد کرد.

هر چند خریدار می تواند به صراحت در شرائط اعتبارا گواهی مؤسسه بازرسی در مورد کشور مبداء حمل را بخواهد لكن این امر در حال حاضر در تجارت بین المللی متعارف نمی باشد.

امید است با تدوین مقررات متحدالشکل در تجارت بین الملل این خلاءها به نحو شایسته ای پر شود. انتظار می رفت اتاق بازرگانی بین الملل در اینکوترمز ۲۰۰۰ و یا با تدوین مقرراتی مستقل موضوع بازرسی بین المللی کالا توجه شایسته ای مبذول می نمودلكن متاسفانه تاکنون این مقررات یکنواخت تدوین نگردیده است.

مدارک لازم جهت صدور گواهی بازرسی

مدارکی که مؤسسه بازرسی جهت صدور گواهی بازرسی مطالبه می نماید قابل احصاء نمی باشد بلکه هر مدرکی که مؤسسه بازرسی بتواند کار خود را به نحو مطلوب انجام دهد قابل مطالبه می باشد.

بطور متداول جهت صدور گواهی بازرسی بین المللی کالا مدارک ذیل ضروری است

1- متن اصلی قرارداد میان خریدار و فروشنده و یا پیش فاکتور و الحاقات مربوط

۲- متن اصلی اعتبار اسنادی گشایش شده به همراه اصلاحات مربوطه (در صورت وجود)

۳- اصل سیاهه تجاری فروشنده ۴- کاتولوگ یا بروشورهای مربوطه

لازم به ذکر است که در اعتبارات وارداتی ایران کپی مدارک مربوطه توسط بانک گشایش کننده به نماینده مؤسسه بازرسی در ایران ارسال می گردد لكن ارتباط خریدار با مؤسسه بازرسی کننده و ارسال اطلاعات و الحاقات و اصلاحات انجام شده و انتظارات وی در مورد بازرسی کالا می تواند منافع خریدار را بیشتر حفظ نماید.

متذکر می گردد انتظارات نباید خارج از عرف متداول باشد به نحوی که مؤسسه بازرسی با فروشنده دچار مشکل گردد.

گواهی بازرسی و مبداء حمل کالا / مدارک لازم جهت صدور گواهی بازرسی

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ