گشایش اعتبار و ابلاغ آن از طریق کارگزار به فروشنده

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: باید توجه داشت گشایش اعتبار یک عملیات بانکی است و موسسات غیر بانکی نمی توانند اقدام به گشایش اعتبار نمایند

اگر چه بعضی از نویسندگان وجود بانک در چرخه اعتبار را ذاتی نمی دانند و در نتیجه افتتاح اعتبار توسط موسسات غیر بانکی را نیز جایز می دانند حسب ظاهر استدلال آنان صحیح است و می توان دلیل بارز این امر را صدور ضمانتنامه توسط موسسات غیر بانکی که نوعی اعتبار نامه است دانست حسب تعریف مقررات اتاق بازرگانی از اعتبار اسنادی اصولا گشایش اعتبار یک تعهد بانکی را برابر فروشنده (ذینفع) است. نظر به اینکه خریدار و فروشنده در دو کشور متفاو قرار دارند معمولا گشایش اعتبار از طریق بانک عامل و ابلاغ آن به ذینفع از طریق یک بانک دیگر که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد صورت می پذیرد.

بانک کارگزار ممکن است شعبه بانک گشایش کننده در کشور فروشنده باشد مثلا بانک تجارت مرکزی، اعتباری را از طریق بانک تجارت لندن به فروشنده ابلاغ نماید یا ممکن است شعبه وی نباشد. در هر دو صورت در تعریف اعتبارات اسنادی بر اساس نشریه ۵۰۰ و ۶۰۰ (اتاق بازرگانی بین الملل) این دو بانک به عنوان دو شخصیت حقوقی تلقی می گردند. (بر خلاف مقررات نشریه ۴۰۰ که شعبات بانکها در خارج از کشور را به عنوان شخص حقوقی مستقل تلقی نمی نمود). بانک کارگزار با مطالعه متن اعتبار، بدون هیچگونه دخل و تصرفی و یا اضافاتی آن را به ذینفع ابلاغ می نماید (مگر آن که بانک گشایش کننده درخواستی را برای اضافه نمودن متنی به اعتبار از کارگزار نموده باشد). بانک کارگزار مسئولیت ابلاغ اعتبار و اصلاحات احتمالی در مورد اعتبار اسنادی گشایش یافته را به عهده دارد. همچنین على القاعده بررسی اسناد و معامله اسناد و پرداخت وجه اعتبار به فروشنده به عهده بانک فوق است. در هر حال بانک کارگزار هنگام ابلاغ اعتبار اسناری باید | نقش خود را در مورد اعتبار اعلام نماید. بانک کارگزار ممکن است فقط ابلاغ کننده اعتبار باشد advising bank یا ممکن است نقش معامله کننده اسناد و پرداخت کننده را نیز داشته باشد negotiation bank انتخاب بانک کارگزار جهت ابلاغ اعتبار در درجه نخست امری است توافقی میان خریدار و فروشنده و بانکهای گشایش کننده نیز تلاش می نمایند از طریق بانک توافق شده میان خریدار و فروشنده اعتبار را ابلاغ نمایند مگر آنکه به موجب قوانین بانکی منعی در این انتخاب وجود داشته باشد. چنانچه بانک کارگزار نخواهد اعتبار را به فروشنده ابلاغ نماید باید بلافاصله بانک گشایش کننده اعتبار را مطلع سازد تا بانک اصلی در مورد ابلاغ تصمیم جدیدی بگیرد.

 

گشایش اعتبار و ابلاغ آن از طریق کارگزار به فروشنده

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ