کمیت و کیفیت / بسته بندی Packing

صنعت حمل و نقل آنلاین: کمیت (مقدار و تعداد ) Quantity کالا معمولا شامل کنترل عددی و تعدادی و تعداد بسته ها و محتویات عددی داخل هر بسته و حداکثر شامل وزن خالص و ناخالص و حجم کالا می گردد. و در مورد کالاهای فله به معنای کنترل وزنی خواهد بود. کنترل کمی نیز عنایت به کنترل تعدادی از بسته ها بصورت تصادفی و اتفاقی داشته و در گواهی بازرسی بصورت کامل و با قیاس مندرج میگردد.
چنانچه در قرارداد خریدار و فروشنده و یا شرائط اعتبار اسنادی حمل به دفعات مجاز گردیده باشد، شرکتهای بازرسی اقدام به صدور گواهی مطابق تعداد و مقدار محموله آماده حمل می نمایند و در غیر اینصورت مطابق مقررات با تلورانس ٪۵ مورد قبول بوده مگر آنکه خلاف آن مورد توافق و صراحت قرار گرفته باشد. |
در مورد کالاهای مرطوب که وزن خود را با گذشت زمان کم می نمایند مانند نخ، چای، كاغذ و چوب ملاک کار شرکتهای بازرسی زمان بازدید و کنترل می باشد و قبل و بعد از این مرحله و کاهش وزن احتمالی موجب مسئولیتی برای شرکتهای بازرسی نیست و در موقع بازرسی میزان رطوبت باید مشخص و مورد گواهی قرار گیرد.
٣- کیفیت Quality از نظر خریدار و شرکت بازرسی کیفیت کالا و کنترل آن اهمیت فراوانی دارد. و شاید بتوان ادعا کرد مطلب اصلی در بازرسی، در واقع بازرسی کیفی کالاست. زیرا مغایرتهای عددی و وزنی در مراحل بعد و با صدور بارنامه و یا بازبینی و یا صورتجلسات گمرکی در مقصد مشخص میگردد و خریدار تا حدی از محل تضمینات و وثائق فروشنده میتواند نسبت به جبران آن اقدام نماید، اما مغایرت کیفی ممکن است در هیچیک از مراحل فوق قابل تشخیص نباشد و این مطلب تنها با کنترل شرکت بازرسی روشن میگردد و مغایرتهای کیفی حسب ظواهر و عرف نه با صدور بارنامه معلوم می گردد و نه در اسناد بانکی قابل تشخیص است و با وثائق و تضمینات فروشنده که جزئی از مبلغ قرارداد است نیز حاصل نمی گردد.
همچنین مغایرتهای کمی و فیزیکی قابل رویت و محسوس و قابل تشخیص است اما مغایرتهای کیفی و ماهوی امریست تخصصی و به سادگی قابل تشخیص نیست. این است که انتظار خریدار همواره از موسسات معتبر بین المللی معطوف به کنترل کیفی است و موسسات بازرسی نیز با درک این واقعیت نسبت به بازرسی اقدام می نمایند.
اطلاع رسانی به موسسات بازرسی در مورد کیفیت کالا و یا لیست احتمالی ضمائم مشخصات جزئی می تواند راهگشای کار موسسات بازرسی باشد.

بسته بندی Packing

مسئله بازرسی بین المللی کالا منحصر به بررسی کمی و کیفی کالا نیست بلکه در این مقوله مسئله بسته بندی کالا نیز اهمیت دارد.
چه بسیار محمولاتی که بر اثر عدم بسته بندی مناسب در مراحل بارگیری و تخلیه و یا در حین حمل دچار خسارت و یا محتویات آن مفقود می گردد.
وضعیت بسته بندی کالا و مشخصه آن امریست توافقی میان خریدار و فروشنده که در درجه اول باید طرفین قرارداد در تجارت خارجی دقت کافی را مبذول دارند، بویژه برای خریدار که گیرنده کالا در مقصد است باید وی دقت شایسته تری را مبذول دارد. معمولا نوع و مشخصه بسته بندی حسب نوع کالا و وسیله حمل و مسیر حمل و احتمال تخلیه و بارگیری مجدد در طول سفر حمل و با توجه به قیود فوق تعیین می گردد و چنانچه در مورد کیفیت بسته بندی توافقی میان خریدار و فروشنده و تصریحی در این رابطه وجود نداشته باشد، دقت متعارف برای فروشنده فرض می گردد و حسب وسیله حمل و طول مسير البته با در نظر گرفتن حداقل استانداردها، فلذا خریدار باید توجه نماید چنانچه مشخصه بسته بندی را تصریح ننموده باشد، دقت متعارف برای فروشنده لحاظ می گردد و خریدار نمی تواند مدعی خلاف آن باشد شرکتهای بازرسی نیز با ملاک عرف و دقت معقول به وضعیت بسته بندی می پردازند مگر آنکه صراحتا شرکت بازرسی در جریان خواسته های خریدار قرار گیرد.
در متون اعتبارات اسنادی گشایش یافته از ایران و در قراردادهای منعقده معمولا بازرسی شامل مسائل کمی و کیفی و بسته بندی کالاست و در گواهی صادره توسط مؤسسات بازرسی، صراحتا وضعیت بسته بندی نیز اشاره می گردد.
مطمئن ترین نوع بسته بندی، بسته بندی کانتینر می باشد که به تجربه معلوم گردیده است حسب اطمینان و وضعیت تخلیه و بارگیری کمترین خسارات را محمولات کانتینری داشته اند و از طرفی کانتینر در کشور مبدأ نیز پلمپ می گردد و امکان مفقود شدن جزئی آن و محتوای داخل آن نادر است.
در وضعیت بسته بندی مواد غذائی مسئله بسته بندی شاید در حد کیفیت خود کالا مورد توجه قرار دارد که علاوه بر گواهی بازرسی به معنای اخص، معمولا گواهی های بهداشتی از وزارت بهداشت کشور محل صدور نیز اخذ می گردد.
در بسته بندی های کیسه و کاغذ تعداد لایه ها و کیفیت پوشش نیز مورد توجه شرکتهای بازرسی قرار دارد و امکان و یا عدم امکان نفوذ آب در بسیاری از موارد به ویژه در محمولات دریایی مورد توجه است.
علامات روی بسته بندی نیز به جهت حفظ و دقت در بارگیری و تخلیه و شرائط نگهداری کالا نیز اهمیت فراوانی دارد.
تمامی موارد فوق نیاز به تصریح در قرارداد و یا اعتبار اسنادی دارد تا شرکت بازرسی بنا به دستور خریدار وظیفه خود را انجام دهد.

 

کمیت و کیفیت / بسته بندی Packing

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ