دولت امریکا ۸۰ درصد گازهای گلخانه‌ای که در امریکا است را تا سال ۲۰۵۰ کاهش می‌دهد. چنین تحول بزرگی تنها با کاهش مصرف سوخت اتومبیل‌های رایج مقدور نمی‌شود و نیازمند تغییر نگرش و عمومی شدن وسایل نقلیه ای است که با انرژی‌های سبز به حرکت در می‌آیند. بخش حمل و نقل دولت امریکا اعلام کرده […]

گازهای گلخانه ای

دولت امریکا ۸۰ درصد گازهای گلخانه‌ای که در امریکا است را تا سال ۲۰۵۰ کاهش می‌دهد. چنین تحول بزرگی تنها با کاهش مصرف سوخت اتومبیل‌های رایج مقدور نمی‌شود و نیازمند تغییر نگرش و عمومی شدن وسایل نقلیه ای است که با انرژی‌های سبز به حرکت در می‌آیند.

بخش حمل و نقل دولت امریکا اعلام کرده که اگر الگوهای سفر تا سال ۲۰۵۰ همچنان رو به افزایش باشد، تعداد اتومبیل‌ها و کیلومتری که می‌پیمایند که به کیلومتر بر مسافت مشهور است، تا سال مذکور به ۶٫۳ میلیارد کیلومتر می‌رسد. بدین ترتیب ما به راهکارهای چندجانبه ای نیاز داریم که بتواند کندی پیشرفت صنعت خودرو را نسبت به افزایش مصرف سوخت و تولید خودرو جبران کند.