موارد عدم پوشش در کلوز‌A،B / شرايط تدارک خسارت توسط شرکتهای بیمه

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

موارد عدم پوشش در کلوز‌A , B

ج – بیمه نامه کلوز A

– پوشش خطرات

– از بین رفتن کامل مورد بیمه نامه اعم از واقعی یا فرضی یا حکمی… و ۲ از بین رفتن کامل هر بسته

٣-خسارات جزئی به هر بسته حتی اگر کمتر از ۳٪ باشد (اعم از آنکه ناشی از حوادث چهارگانه باشد یا نباشد) غرق کشتی، به گل نشستن کشتی، آتش سوزی در کشتی، حوادث خسارات مشترک

۴-خسارات مستقیم وارده به کالا حتی بصورت جزئی و حتی کمتر از ۳٪ در حادثه خسارات مشترک.

۵-  هزینه های تعهد ناشی از خسارات مشترک و نجات کالا در دریا

۶-خسارات ناشی از دله دزدی و آب شیرین و ریزش و خسارات وارده به کالا ناشی از کالاهای مجاور.

۷- پرداخت خسارات جزء بدون کسر فرانشيز

موارد عدم پوشش در بیمه نامه کلوز A

خسارات ناشی از تقلب و سوءنیت بیمه گذار خسارات ناشی از تأخير اعم از تحویل و بارگیری در مبدأ و تخلیه در مقصد خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا خسارات وارده به بسته بندی و علامات خسارات متعارف ناشی از طبیعت کالا مانند کسر وزن ناشی از تبخیر.

شرايط تدارک خسارت توسط شرکتهای بیمه

علیرغم نکات ذکر شده بیمه گذار باید با توجه به اصول و شرائط ذیل و تهیه مدارک لازم جهت تدارک خسارت به شرکت بیمه مراجعه نماید.

معتبر بودن تاریخ اقامه دعوی در بارنامه.

مطابق قوانین دریائی و با ملاک همین ضابطه برای محمولات غیر دریائی مهلت اقامه دعوی حداکثر یکسال پس از تاریخ صدور بارنامه می باشد و اصطلاحا پس از مهلت فوق گفته می شود بارنامه مشمول مرور زمان شده است. بنابراین یا باید در مهلت ذکر شده و یا با تمدید مهلت فوق جهت تدارک خسارت به بیمه مراجعه کرد.

دلیل مطلب فوق این است که مطابق اصل نیابت شرکت بیمه پس از تدارک خسارت برای بیمه گذار ممکن و حق وی است که به متصدی حمل و نقل مراجعه و یا بر علیه او اقامه دعوی نماید. بنابراین چنانچه مهلت بارنامه معتبر نباشد شرکت بیمه نخواهد توانست از حق خود استفاده نماید.

تهیه و تسلیم صورتجلسات بندری و گمرکی

در عرف متداول بنادر و گمرکات چنانچه در حین تخلیه کالا کسری و یا خسارت داشته باشد. مقامات گمرکی و بندری اقدام به تهیه صورتجلسه کسری و یا خسارت می نمایند.

لذا متصدی حمل و نقل و بیمه گذار باید در تهیه این صورتجلسه و تسلیم آن به شرکت بیمه اقدام نمایند. ممکن است شرکت بیمه با اعزام نماینده خود صورتجلسه بیمه ای نیز تهیه نماید.

صورتجلسه گمرکی باید به امضاء مقامات گمرکی و همچنین نماینده متصدی حمل و نقل برسد.

نظر به جاری بودن اصل خطر و حسن نیت در بیمه شرکتهای بیمه به محتوای سند فوق اكتفا و دلیل دیگری را از بیمه گذار مطالبه نمی نمایند.

– تسليم اسنادی مانند سیاهه تجاری و … به شرکت بیمه جهت بررسی قیمت واقعی کالا و جبران خسارت. .

– در حوادث خسارات مشترک و نجات کالا

تهیه گزارش بیمه محلی و گزارش حمل کننده کالا و صورتحسابهای واقعی و تسلیم آن به شرکت بیمه ضرورت دارد.

– حوادث و خسارات قبل از صدور بیمه نامه و پس از مهلت قانونی جبران نخواهد شد.

بنابراین بطور متداول تاریخ صدور بارنامه بعد از تاریخ صدور بیمه باید باشد مگر الحاقات مربوطه که الحاقات نباید پس از تاریخ حادثه و خسارت باشد.

مهلت بیمه نامه قابل تمدید خواهد بود لكن باید توسط بیمه گذار درخواست گردد.

موارد عدم پوشش در کلوز‌A،B / شرايط تدارک خسارت توسط شرکتهای بیمه

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ