منابع قانونی معاملات داخلی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ١- منابع قانونی معاملات داخلی، قوانین جمهوری اسلامی می باشد که از جمله مهمترین قوانین می توان به قانون مدنی ایران و قانون تجارت ایران اشاره نمود. این ضوابط گاه جنبه الزامی دارد که ناچارا در قراردادهای داخلی به آن اشاره می شود و گاه جنبه اختیاری و تکمیلی. لكن منابع قانونی چنان با قراردادها و اعمال تجاری عجین می گردد که با آنکه بسیاری از ضوابط جنبه تکمیلی دارد لكن افراد و اشخاص از این ضوابط در قراردادها بطور گسترده استفاده می نمایند.

از دیگر منابع معاملات داخلی می توان به عرف مخصوص تجارت داخلی کشور اشاره نمود که به نوبه خود ممکن قانون می باشد. در قانون مدنی کشور به عرف اهمیت ویژه ای داده شده است.

۲-موضوع معامله (کالا) در معاملات داخلی معمولا در داخل کشور می باشد و بنای انتقال و حمل و نقل کالا در قلمرو و سرزمین داخل کشور می باشد، اگرچه این کالا خارجی باشد (ساخت غیر از کشور ایران، با این حال این معامله وصف داخلی دارد.

3 -معاملات داخلی معمولا به پول رایج کشور (ریال) منعقد می گردد و مقررات الزامی نیز در این رابطه وضع گردیده است در حالیکه معاملات خا معمولا به پول رایج کشور انجام نمی پذیرد.

اگرچه این ضابطه قطعیت ندارد لکن در کنار اوصاف دیگر به وصه بودن معامله کمک می نماید و به طور معمول نیز این ضابطه جاری است

باید توجه داشت ممکن است معامله خارجی به پول رایج کشور ان صرف پرداخت ریالی در معامله نمی تواند ملاک داخلی بودن معامله نه رایج کشور انجام پذیرد و بودن معامله تلقی گردد مشروط بر آنکه سایر اوصاف دیگر معاملات خارجی در قرارداد محرز باشد.

 

 

منابع قانونی معاملات داخلی

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ