مقررات و کنوانسیون‌های حمل و نقل بین الملل

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: مقررات و کنوانسیون‌ها متعدد بوده لكن مهمترین آنها که تجارت بین الملل ایران نیز تحت تأثیر آنها قرار دارد عبارتند از:

کنوانسیون حمل و نقل دریایی در باب یکنواخت کردن بارنامه دریائی معروف به کنوانسیون بروکسل یا مقررات لاهه مصوب ۱۹۲۴ میلادی. ( HUGE)RULS

کنوانسیون فوق یکی از کنوانسیون‌های مهم در مبحث حمل و نقل دریائی و توجه به مباحث بارنامه و کشتی‌هاست. از آنجائی‌که کشور ما نیز از جنوب به اب‌های بین‌المللی راه دارد، تحت تأثیر کنوانسیون فوق و حمل و نقل کالا از طریق دریا قرار دارد. به همین منظور در سال ۱۳۴۴ کشور ایران به مقررات کنوانسیون فوق ملحق گردیده است. این مقررات در سال ۱۹۶۸ مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است لكن کشور ما به مقررات اصلاح شده ملحق نگردیده است. از طرفی در سال ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران نیز تحت تأثیر کنوانسیون فوق تدوین و تصویب گردیده است ی بایستی قانون فوق در حمل و نقل دریائی داخل کشور بکار برده شود.

از آنجائی‌که حجم اصلی مبادلات تجارت بین المللی کالا از طریق دریا و کشتی انجام می گیرد و باصرفه ترین روش نیز همین روش است، تجارت بین المللی کالا بسیار تحت تأثیر مباحث کشتیرانی و بارنامه های دریائی قرار دارد و کنوانسیون فوق یکی از مهمترین منابع تجارت بین الملل می باشد.

کنوانسیون حمل و نقل دریائی ۱۹۷۸ هامبورگ (HAMBURG RULS)

کنوانسیون فوق نیز یکی از منابع بسیار مهم تجارت بین الملل در بخش حمل و نقل دریایی است. توجه به بارنامه دریائی بعنوان دلیل قرارداد حمل و نقل و توجه ویژه به دارنده بارنامه و تشدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل و توجه به جریمه تأخير از خصوصیات مهم کنوانسیون فوق می باشد. کشور ما به کنوانسیون فوق ملحق نگردیده است و دلیل آن بر نویسنده محرز نگردید اگرچه گفته می شود وجود ناوگان حمل و نقل دریائی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دلیل اصلی آن است، لكن توجه به منافع صادر کننده و وارد کننده کالا در ایران نیز بایستی مورد مداقه قرار گیرد.

کنوانسیون ۱۹۵۶ ژنو ( در مورد حمل و نقل جاده ای)

کنوانسیون فوق نیز یکی از کنوانسیونهای مهم در حمل و نقل جاده ای است و از منابع مهم تجارت بین الملل ایران محسوب می گردد. کشور ما از سال ۱۳۶۷ به این کنوانسیون ملحق شده است.

. کنوانسیون ۱۹۸۰ ملل متحد ژنو در مورد مبانی قراردادهای بیع بین الملل

به عقیده برخی نویسندگان کشور ما به کنوانسیون فوق ملحق گردیده است. در هر حال در مبانی قراردادی و مباحث حقوقی پیشنهاد و قبول و شرائط آن و همچنین وصف قراردادهای بیع بین الملل و زمان و مکان اجرای تعهد منبع فوق می تواند راهگشای تجار ایران در صحنه تجارت بین الملل باشد. مقررات این کنوانسیون بایستی در ایران مورد تجزیه و تحلیل بیشتری قرار گیرد.

 

 

 

مقررات و کنوانسیون‌های حمل و نقل بین الملل

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ