لیست بسته بندی . Packing List

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: این سند نیز توسط فروشنده صادر می گردد. در این سند مشخصات کالا از حيث بسته بندی و محتویات و تعداد داخل هر بسته مندرج می گردد.

کاربرد این سند از حیث بازرسی بین المللی و از حیث مفقود شدن کالا و بیمه و از جهت گمرکات کشور مقصد و انبارداری خریدار بسیار حائز اهمیت است. در صورت فقدان چنین سندی در صورتیکه خریدار و یا بازرسی کننده و یا گمرک کالای خاصی را بخواهد مورد بررسی و نظارت قرار دهد، بناچار تمامی بسته ها باید باز و مجددا بسته شود که علاوه بر تحمیل هزینه موجبات مفقود شدن کالاها را نیز فراهم می سازد.

لیست بسته بندی . Packing List

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ