ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت Letter Of Guarantee for advance payment معمولا در مواردی بکار می رود که به موجب قرارداد و یا شرائط اعتبار خریدار ملزم به پرداخت درصدی از مبلغ قرارداد به فروشنده است.
میزان پیش پرداخت امریست توافقی. خریدار جهت پرداخت قسمتی از وجه قرارداد بصورت پیش پرداخت معمولا درخواست ضمانت نامه بانکی به منظور استرداد پیش پرداخت می نماید.
شیوه های متداول در اخذ اینگونه ضمانت نامه به دو صورت می باشد. گاه خریدار از بانک گشایش کننده در خواست می نماید که در مقابل دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت از فروشنده نسبت به پرداخت، پیش پرداخت اقدام نماید. در این شیوه ضمانت نامه مزبور نزد بانک نگهداری می شود تا در صورت تخلف فروشنده با درخواست خریدار وجه آن به حساب خریدار واریز گردد.
گاه نیز خود خریدار رأسا نسبت به اخذ ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت اقدام نموده و با وصول ضمانت نامه، از بانک تقاضا می نماید که نسبت به پرداخت، پیش پرداخت به فروشنده اقدام نماید در این شیوه ضمانت نامه مزبور نزد خریدار می باشد و در مواقع ضروری با پیوست نمودن اصل ضمانت نامه از بانک صادر کننده درخواست ضبط آنرا می نماید.
در شیوه اول معمولا بانک دریافت کننده ضمانت نامه از فروشنده همان بانک گشایش کننده و یا کارگزار وی می باشد که با وصول ضمانت نامه بدون ان منتظر دستور جداگانه خریدار باشد رأسا اقدام به پرداخت، پیش پرداخت خواهد نمود.
در شیوه دوم ممکن است بانک دریافت کننده ضمانت نامه از فروشنده بانک گشایش کننده نباشند. فلذا چنانچه ضمانت نامه به خریدار ارسال گردید، بانک بدون تقاضای پرداخت پیش پرداخت اقدامی نخواهد نمود. بلکه نیاز به دستور صریح خریدار جهت پرداخت دارد.
لازم به ذکر است در روش پرداخت اعتبارات اسنادی جهت پیش پرداخت نیاز به مجوز بانک مرکزی ایران را دارد. معمولا در اعتبارات red clause که اعتباراتی است که بصورت پیش پرداخت به گردش در می آید، ضمانت نامه جهت استرداد پیش پرداخت اخذ می گردد لكن منحصر به روش فوق نبوده و ممکن است در هر پیش پرداختی خریدار تقاضای صدور ضمانتنامه فوق را نماید.

ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ