سیاهه بازرگانی یا فاکتور تجاری. Commercial Involco

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: این سند توسط فروشند کالا صادر می گردد سیاهه تجاری نشان دهنده طلب فروشنده در مقابل خریدار است. که مبلغ معینی بر اساس شرایط اعتبار به همراه مشخصات کالا و کشور مبدا و مقصد و شماره اعتبار اسنادی و نام خریدار مندرج است و فروشنده این سند را تسلیم بانک نموده (به همراه سایر اسناد) و نهایتا از طریق سیستم بانکی و با ظهرنویسی بانک به دست خریدار می رسد.

سیاهه بازرگانی یا فاکتور تجاری. Commercial Involco

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ