سند بیمه باربری Insurance

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: از جمله اسنادی که در قراردادها مورد توجه است سند بیمه است. اینکه بیمه توسط چه کسی باید صادر و در این رابطه هزینه شود امریست توافقی. لكن مصاب قواعد ایران بیمه باید در ایران و توسط مؤسسات بیمه ایرانی و به هزینه خریداران شود. و در این رابطه نمی توان ارزی را جهت بیمه نمودن کالا از کشور خارج نمود

در مورد بیمه و تعریف و انواع رایج آن به مبحث بیمه مراجعه شود. در قراردادهای بر حسب ترم CIF که تهیه بیمه نامه توسط فروشنده و با هزینه وی صورت می پذیرد فروشنده ملزم است سند بیمه را ضمیمه اسناد خود تسلیم بانک نماید.

سند بیمه باربری Insurance

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ