رد قبول
رد قبول

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: در موارد ذیل قبول مؤثر نخواهد بود و رد می گردد ١– پس گرفتن قبول قبل از آنکه قبول به دست پیشنهاد دهنده برسد. ۲–در صورت فوت قبول کننده (در اعتبارات قابل برگشت بانک مختار […]

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: در موارد ذیل قبول مؤثر نخواهد بود و رد می گردد

١پس گرفتن قبول قبل از آنکه قبول به دست پیشنهاد دهنده برسد.

۲در صورت فوت قبول کننده (در اعتبارات قابل برگشت بانک مختار به اتها و یا ابطال اعتبار می باشد)

۳در صورتیکه پیشنهاد منتفی شده باشد (خواه به دلیل اتمام مهلت و خواه پس گرفتن پیشنهاد و خواه ایجاب متقابل)

۴در صورتیکه انشاء قبول مشروط باشد.

۱۱۸ .Law – made simple Page 

۵-در صورتی که قبول بعد از مهلت تعیین شده در پیشنهاد اعلام شده باشد.

ماده ۲۱ کنوانسیون ملل متحد: قبول با تاخیر به منزله قبول قابل اجراست اگر پیشنهاددهنده بدون تاخیر پیشنهاد گیرنده را آگاه نماید.

۶در صورتی که قبول منطبق با شرائط پیشنهاد نباشد. (با شرحی که گذشت)