رد قبول

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: در موارد ذیل قبول مؤثر نخواهد بود و رد می گردد

١پس گرفتن قبول قبل از آنکه قبول به دست پیشنهاد دهنده برسد.

۲در صورت فوت قبول کننده (در اعتبارات قابل برگشت بانک مختار به اتها و یا ابطال اعتبار می باشد)

۳در صورتیکه پیشنهاد منتفی شده باشد (خواه به دلیل اتمام مهلت و خواه پس گرفتن پیشنهاد و خواه ایجاب متقابل)

۴در صورتیکه انشاء قبول مشروط باشد.

118 .Law – made simple Page 

5-در صورتی که قبول بعد از مهلت تعیین شده در پیشنهاد اعلام شده باشد.

ماده ۲۱ کنوانسیون ملل متحد: قبول با تاخیر به منزله قبول قابل اجراست اگر پیشنهاددهنده بدون تاخیر پیشنهاد گیرنده را آگاه نماید.

۶در صورتی که قبول منطبق با شرائط پیشنهاد نباشد. (با شرحی که گذشت)

رد قبول

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ