دکتر رییس دانای عزیزمان از میان ما رفت؛

دکتر عزیزمان از میان ما رفت، مردی از جنس مردم و از رنگ مردم،او هرچه می خواست برای مردم بود، در لوح ضمیرش گویی دستورکار و مأموریت حمایت از منافع، آسایش، حقوق و سربلندی ملت ایران نقش بسته بود و چه سرافرازانه این مأموریت را به سرانجام رسانده است. مجموعه نوشته ها، سخنرانی ها، مباحث جلسات کارشناسی و دیگر فعالیت های او در کانون نویسندگان و سخنرانی هایش در مجامع مختلف علمی و اقتصادی جملگی حکایت از این مأموریت داشت. 

دکتر فریبرز رییس دانا از نخستین شماره ماهنامه صنعت حمل و نقل تا آخرین شماره آن که همین چند روز پیش منتشر شد، صادقانه و با عشق و علاقه در مقام دبیر سرویس کارشناسی ماهنامه در کنار دیگر کارشناسان در تقویت کیفیت تولید محتوای این نشریه ایفای نقش کرد و اگر برای این نشریه اعتباری حاصل شده است، یقینا از نقش بی بدیل آن مرحوم مایه می گیرد.

ماهنامه صنعت حمل و نقل ضمن تسلیت فقدان دکتر رییس دانا به خانواده آن مرحوم و دیگر کارشناسان ماهنامه، اعضاء هیئت تحریریه، کارکنان و دیگر دوستان و آشنایان یادآور می شود که شماره آینده ماهنامه به تفصیل به بیان نقش انکار ناپذیر دکتر رییس دانا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران خواهد پرداخت.  

دکتر رییس دانای عزیزمان از میان ما رفت؛

دکتر عزیزمان از میان ما رفت، مردی از جنس مردم و از رنگ مردم،او هرچه می خواست برای مردم بود، در لوح ضمیرش گویی دستورها و مأموریت حمایت از منافع، آسایش، حقوق و سربلندی ملت ایران نقش بسته بود و چه سرافرازانه این مأموریت را به سرانجام رسانده است. مجموعه نوشته ها، سخنرانی ها، مباحث جلسات کارشناسی و دیگر فعالیت های او در کانون نویسندگان و سخنرانی هایش در مجامع مختلف علمی و اقتصادی جملگی حکایت از این مأموریت داشت

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ