دریافت اعتبار توسط فروشنده

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: به محض ابلاغ اعتبار توسط بانک کارگزار به فروشنده، وی می بایست کلیه شرائط و مقررات اعتبار را به دقت مطالعه و در مورد اسناد مورد درخواست خریدار آماده شود و در مهلت مقرر در اعتبار، ترتیب حمل کالا را بدهد. کمتر پیش می آید که با دریافت اعتبار فروشنده هیچگونه مشکلی در مورد متن اعتبار وجود نداشته باشد مگر آن که قبل از دریافت اعتبار کلیه شرائط توافق شده باشد. معمولا اشکالات ذیل در متن اعتبار رخ می دهد.

اشکالات تایپی و از قلم افتادگی. که در این صورت فروشنده باید بلافاصله خریدار را مطلع تا نسبت به رفع و اصلاح آن از طریق سیستم بانکی و اصلاحیه اقدام نماید.

۲ اشکالات ناشی از شرائط توافق نشده گاه توسط خریدار و یا سیستم بانکی وی شرائطی در اعتبار مطرح می گردد که در مورد آنها با فروشنده توافقی نشده است این اشکالات به دو دسته تقسیم می گردد ۱ حشرائط خریدار ۲ شرائط بانکی کشور خریدار

تفکیک این دو دسته شرائط برای فروشنده کار دشواری است به همین دلیل معمولا از خریدار درخواست حذف و یا تغییر شرایط فوق را دارد. شرائطی که خریدار براساس قواعد حقوق خصوصی مطرح نموده است قابل حذف و یا تغییر است مانند شرط ضمانت نامه بانکی و یا مبلغ و نوع وسیله . لكن حذف شرائطی که بر اساس قواعد حقوق عمومی و بانکی کشور خریدار در اعتبار مطرح می گردد در کشور ما مطابق آخرین دستورالعمل ها تا حد زیادی ناممکن است مانند شرائط بارنامه، تمدید اعتبار و تفکیک میان این دو قاعده به سختی و تا حدی غیر قابل انجام است. معمولا فروشندگان با درک واقعیات موجود در سیستم بانکی کشور خریداری شرائط وی را رعایت می کنند.

بنابر این فروشنده باید تا حدی از مقررات بانکی کشور خریدار مطلع باشد. چنانچه امکان تغییر شرائط وجود داشته باشد خریدار نسبت به اصلاح اعتبار اقدام و در غیر اینصورت فروشنده باید تصمیم خود را مبنی بر پذیرش و یا رد اعتبار بگیرد.

3 اشکالات ناشی از تغییر نظر فروشنده گاه اعتبار بر اساس شرائط توافق شده بین خریدار و فروشنده و یا بر اساس شرائط پر فرما گشایش یافته است، و پس از ابلاغ اعتبار فروشنده نظرات جدید مطرح می سازد و اصلاح اعتبار خواستار می گردد.

هر چند تا حدی این مسئله مورد اعتراض خریدار قرار می گیرد به هر حال در اینگونه موارد خریدار باید در مورد نظرات جدید فروشنده تصمیم خود را اتخاذ نماید که مطابق شرائط جدید اعتبار را اصلاح و یا فروشنده را متقاعد به پذیرفتن اعتبار با شرائط موجود نماید به عنوان نمونه بارز این گونه موارد می توان به درخواست تمدید اعتبار از سوی فروشنده و یا طرح اعتبار تایید شده، با پرداخت درصدی به عنوان پیش پرداخت اشاره نمود.

۴-رد کلی اعتبار و عدم پذیرش فروشنده

در اینکه آیا فروشنده حق چنین اقدامی را دارد یا خیر تردید وجود دارد. لكن در عمل پیش می آید که فروشنده به طور کلی و با توجه به شرائط خریدار حاضر به قبول اعتبار نیست و به طور کلی اعتبار را رد می نماید. هر چند حق خریدار در مورد ادعای خسارت و یا الزام فروشنده به حمل کالا بر اساس قرارداد از محکمه صالح به قوت خود باقیست لکن در روش اعتبارات اسنادی عملا ضمانت اجرائی وجود نخواهد داشت مگر در حد ضمانت نامه های حسن انجام کار جهت اجرای تعهدات.

چهاردهم – صدور ضمانت نامه بانک از سوی فروشنده و فعال نمودن اعتبار از سوی خریدار

در بسیاری از قراردادها و یا شرائط اعتبار اسنادی شرط صدور ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار فروشنده طرح می گردد PBG و تا زمان عدم تحقق شرط صدور ضمانت نامه بانکی توسط فروشنده و فعال نمودن آن، اعتبار غیر فعال Non Oprative خواهد بود یکی از موار داختلافی بین خریدار و فروشنده شرط صدور ضمانت نامه حسن انجام کار است بویژه زمانی که در پرفرما و یا قرارداد چنین آمادگی را فروشنده اعلام ننموده باشد و قرارداد در این رابطه ساکت باشد.

بهتر است قبل از مرحله گشایش اعتبار در مورد مسئله ضمانت نامه حسن انجام کار بین خریدار و فروشنده توافق حاصل شود.

به هر حال در صورت وجود توافق و یا قبول این شرط توسط فروشنده، قبل از اقدام به حمل کالا فروشنده باید نسبت به صدور ضمانت نامه را از طریق سیستم بانکی به نفع خریدار اقدام کند. با صدور ضمانت نامه حسن انجام کار و دستور خریدار به بانک اعتبار اسنادی فعال Oprative می گردد.

این ضمانت بدین منظور از فروشنده مطالبه می گردد تا در صورتی که در موعد مقرر کالا حمل نگردید و یا فروشنده به طور کلی از انجام تعهدات خود سرباز زد خریدار بتواند مقداری از خسارت های وارده و اتلاف سرمایه و وقت خود را جبران نماید. پس از حمل کالا و انجام تعهدات کامل فروشنده این ضمانت نامه از سوی

خریدار به فروشنده مسترد می گردد. راجع به ضمانت نامه های بانکی به مبحث مربوطه در همین کتاب مراجعه گردد.

دریافت اعتبار توسط فروشنده

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ