تعریف بازرسی بین المللی کالا / کنترل در بازرسی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: الف – بازرسی کالا دارای دو معنای مختلف است: ۱- به معنای عام ۲- به معنای خاص
١-بازرسی کالا به معنای عام عبارت است از نظارت کمی و کیفی کالا توسط مرجعی که مورد توافق خریدار و فروشنده است. | ۲- بازرسی کالا به معنای خاص عبارت است از کنترل کمی و کیفی و بسته بندی کالا توسط مؤسسات معتبر بین المللی بی طرف مجاز در فروش بین المللی در مرحله بارگیری کالا در کشور مبدأ حمل
تفاوت بازرسی کالا به معنای عام و خاص
1- بازرسی کالا به معنای اعم کمتر در تجارت خارجی اعمال می گردد و از نظر توجه خریدار مطلوب وی نیست لکن آنچه که بیشتر مورد توجه و مطلوب خریدار است بازرسی بین المللی کالا به معنای خاص می باشد.
۲- بازرسی کالا به معنای اعم ممکن است توسط فروشنده و یا خریدار و یا شخص ثالثی انجام پذیرد، در حالیکه بازرسی به معنای اخص توسط فروشنده و یا خریدار انجام نمی شود و هر شخص ثالثی نیز مجاز به بازرسی کالا نمی باشد بلکه همواره توسط موسسات معتبر بین المللی شناخته شده در تجارت بین الملل انجام می پذیرد.
۳-بازرسی کالا به معنای عام جزئی از وظائف و تعهدات فروشنده خارجی تلقی و داخل در تعهدات وی می باشد، حال آنکه بازرسی کالا به معنای خاص جزء وظائف و تعهدات فروشنده خارجی نبوده مگر آنکه مطابق قرارداد علاوه بر وظائف و تعهدات وی از او مطالبه گردد.
۴-هر چند بازرسی کالا به معنای اخص توسط موسسات بین المللی رافع مسئولیت فروشنده نیست اما ممکن است جهت جبران خسارت، خریدار به اینگونه موسسات نیز مراجعه نماید. اما در بازرسی کالا به معنای اعم خریدار جهت جبران خسارت به بیمه یا فروشنده مراجعه می نماید.
۵- بازرسی کالا به معنای اعم معمولا شامل کنترل کیفی در حین تولید کالاست. لکن بازرسی کالا به معنای اخص معمولا شامل کنترل کمی و کیفی در حین بارگیری کالا در کشور مبدأ حمل می باشد.
۶- بازرسی کالا به معنای اعم معمولا در کشوری که کالا ساخته می شود انجام می پذیرد لکن مقصود از بازرسی کالا به معنای اخص، بازرسی در کشوری است که کالا از آن کشور بارگیری و حمل می شود.
۷-نتيجه گواهی بازرسی به معنای اعم در گواهی کیفیت که توسط موسسات استاندارد و یا فروشنده صادر می گردد متجلی و معمولا جزء اسناد مورد معامله در سیستم بانکی قرار ندارد، لكن نتیجه گواهی بازرسی به معنای اخص در سند گواهی بازرسی بین المللی متجلی و معمولا جزء اسناد مورد معامله در سیستم بانکی قرار می گیرد و بدون پیوست چنین سندی معامله اسناد در بانک غیر ممکم یا با اشکالات روبروست (به شرط آنکه این سند به عنوان سند اعتباری درج گردیده باشد).
۸- صدور گواهی بازرسی عمومی کمتر مورد توجه خریدار است و در قریب به اتفاق کشورها الزامی تلقی نمی شود لكن صدور گواهی بازرسی خاص بیشتر مورد توجه خریدار است و تا حدود زیادی در تجارت بین الملل راه یافته و بعنوان یکی از اسناد مهم مورد توجه خریدار است.

کنترل در بازرسی کالا

نظارت دقیق شرکت بازرسی کالا معمولا بصورت نمونه‌‌برداری و تست و ازمایش نکات اساسی و مهم استاندارد شده می باشد، مگر آنکه موارد خاصی نیز به شرکت بازرسی اعلام و انجام آزمایش مورد نظر خواسته شود.
نظر به اینکه در حین حمل کالا در کشور مبدأ و قبل از بارگیری کالا عمل بازرسی باید انجام شود و شمارش و یا توزين كل محموله امکان پذیر نیست. شرکتهای بازرسی بطور اتفاقی نمونه هایی را انتخاب و نسبت به کنترل کیفی و کمی اقدام و با قیاس حکم به صحت مابقی می نمایند و انتظاری بیش از این هم نمی. و یک روش عقلانی است. بنابراین امکان اشتباه وجود دارد. در مورد کیفیت اصلی ترین مصادیق کالا را نیز ممکن است مورد کنترل قرار دهند.
در ماهیت مبحث کنترل و نظارت، مسئله عرف و کنترل منطقی ملاک کار است به نحوی که عرفا نتوان تقصیر و یا تعدی و تفریط خاصی را متوجه شرکت بازرسی نمود. |
و صراحت دستور موردنظر توسط خریدار و یا فروشنده می تواند تا حدی راهگشا باشد و از مشکلات آتی جلوگیری نماید.
اکتفا به اطلاعات پر فرم و یا متن اعتبار تا حدی تقصیر را متوجه خریدار نموده و از این باب نمی توان تقصیر را متوجه موسسه بازرسی نمود.

 

تعریف بازرسی بین المللی کالا / کنترل در بازرسی کالا

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ