تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده جهت رفع تعهد ارزی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از محاسن روش پرداخت متمرکز در سیستم بانکی نظارت دولتها در خروج و کنترل ارز است. خریدار باید توجه نماید که چنانچه از سیستم متمرکز بانکی جهت واردات ارز خریداری نموده است، باید ظرف مهلت معقولی، کالا را به کشور وارد نماید. و سندی که نشاندهنده ورود کالا به کشور خریدار و ترخیص کالا می باشد پروانه سبز گمرکی است، خریدار پس از ترخیص کالا باید پروانه سبز گمرکی را تسلیم بانک گشایش کننده نموده و بدینوسیله اعلام دارد که کالای مورد نظر وارد کشور شده و از گمرک ترخیص گردید است. تا بدینوسیله رفع تعهد ارزی نماید. و بانک گشایش کننده اعتبار پس از بررسی پروانه سبز گمرکی در صورتیکه اشکال و ایرادی را ملاحظه ننماید مراتب را به بانک مرکزی منعکس و مهر مخصوص، «مستهلک شد» را در ظهر پروانه مندرج و اصل پروانه سبز گمرکی را به خریدار عودت می دهد. چنانچه در پروانه سبز گمرکی ایراد و یا کسری ملاحق نماید زمانی از خریدار رفع تعهد می گردد که مراتب تسویه بیمه و یا جبران خسارت از فروشنده، ضمیمه پروانه سبز گمرکی باشد و تا زمان حل مطلب تعهد ازره خریدار رفع نگردیده است.

تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده جهت رفع تعهد ارزی

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ