تسلیم اسناد به بانک کارگزار توسط فروشنده و دریافت وجه اعتبار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: فروشنده در روش اعتبار اسنادی موظف است در مهلت معین شده در اعتبار کالا را حمل و به مدت حداکثر ۲۱ روز بعد از آن اسناد را تسلیم بانک کارگزار نماید مگر آنکه این مهلت در اعتبار به میزان کمتر یا بیشتر تصریح شده باشد).

در روش بدون انتقال ارز اسناد مورد نظر مستقیما برای خریدار ارسال می گردد. بانک کارگزار با دریافت اسناد اقدامات ذیل را در رابطه با اسناد مبذول خواهد نمود.

1- محتوای اسناد را مطابق شرائط اعتبار بررسی خواهد کرد.

۲ – تطابق اسناد را با یکدیگر از لحاظ یکسانی موضوع مد نظر قرار خواهد

٣ – در صورت سکوت مواردی در اعتبار، بر اساس مقررات اتاق باز بین الملل نشریه ۶۰۰ عمل خواهد نمود و ضوابط آنرا جاری خواهد ساخت

۴-تعدد اسناد و اصالت ظاهری آنها بر اساس شرائط اعتبار بررسی خواهد نمود

۵- اسناد را از حیث تاریخ صدور بررسی خواهد نمود مانند بارنامه که نباید تاریخ صدور آن بعد از مهلت مقرر در اعتبار باشد و همچنین سند گواهی بازرسی که نباید بعد از تاریخ بارنامه باشد.

۶-گواهی‌های اتاق بازرگانی محل و گواهی کنسولیهای کشور خریدار در کشور فروشنده را در اسناد مورد بررسی قرار خواهد داد.

در صورتیکه اسناد مطابق شرائط اعتبار و بر اساس پارامترهای فوق بود در اعتبارات اسنادی دیداری وجه اعتبار را بلافاصله به فروشنده پرداخت خواهد نمود و در اعتبارات اسنادی مدت دار، اسناد را بعنوان اسناد مورد قبول پذیرا و شروع مدت سررسید را از همان تاریخ ملاک و در موعد معین نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام و اسناد را به بانک گشایش کننده ارسال خواهد نمود.

در بعضی از موارد اسناد بنا به دلائلی مورد قبول بانک کارگزار قرار نمی گیرد و بانک گشایش کننده اسناد ارسالی بانک کار گزار را در مهلت مقرر رد می نماید. عمده ترین اشکالات عبارتند از:

اشکالات جزئی و ساده، که اسناد جهت رفع اشکالات جزئی به فروشنده عودت می گردد و فروشنده پس از رفع این اشکالات اسناد را تسلیم بانک نموده و وجه کالا را دریافت می دارد مطابق روال موجود فروشنده قبل از تسلیم اسناد یک نسخه کپی آنرا به بانک ارسال تا در صورت وجود اشکالات جزئی نسبت به رفع آن و سپس اصل اسناد بدون اشکال تسلیم بانک می گردد. ۲ – مواردی نیز پیش خواهد آمد که بانک کارگزار از پرداخت وجه کالا خودداری خواهد نمود و پرداخت وجه اعتبار موکول به نظر و موافقت بانک گشایش کننده خواهد بود اصطلاحا به این موارد اسناد وصولی (collection Documents) گفته می شود مهمترین موارد اسناد وصولی عبارتند از:

الف – اسناد کهنه یا بیات stale Document

در مواردی که اسناد بعد از مهلت مقرر در اعتبار تسلیم بانک کارگزار می گردد به دلیل کهنه بودن تاریخ اسناد (اصطلاحا به اسناد بیات معروف است)، کار گزار اسناد را بدون مسئولیت از فروشنده اخذ و زمانی اقدام به پرداخت می نماید که بانک گشاینده اعتبار بلامانع بودن پرداخت را به وی اعلام نیا ترتيب اسناد را جهت اطلاع بانک گشایش کننده ارسال و یا مغایرتها منعکس می نماید بانک گشایش کننده مراتب را به خریدار منعکس و در موافقت خریدار اقدام به ابلاغ دستور به کارگزار خواهد نمود. در این قبيا بانک گشایش کننده مهلت عرفی و منطقی را به خریدار داده (بر اساس مقررات ۶۰۰ به مدت ۵ روز) تا تصمیم خود را در مورد رد یا قبول اسناد اعلام دارد.

ب – بارنامه کهنه Stalo B

گاه اسناد در مهلت مقرر تسلیم بانک می گردد اما بدلیل گذشت بیش از ۲۱ روز مگر اعتبار مهلت کمتری را مقرر نموده باشد) از تاریخ صدور بارنامه، تنها بارنامه| کهنه خواهد بود بدون آنکه سایر اسناد مشکلی داشته باشند.

این موارد زمانی اتفاق می افتد که فروشنده زودتر از موعد معین در اعتبار کالا | را حمل می نماید لکن بنا به دلائلی با آنکه مهلت اعتبار به اتمام نرسیده بیش از ۳ روز تسلیم اسناد به بانک را به تاخیر می اندازد در این قبیل موارد نیز مانند قسمت الف پرداخت وجه اعتبار به فروشنده موکول به اعلام نظر بانک گشایش کننده و دستور صریح وی مبنی بر قبول اسناد خواهد بود.

ج. اشکالات در اسناد از جهت تطابق نداشتن با شرائط اعتبار

معمولا شرح مشخصات کالا در سیاهه، اشکالات ناشی از محتوای بارنامه اشکالات ناشی از محتوای گواهی بازرسی و یا اختلافات مربوط به وزن کالا عمده ترین اشکالات در معامله اسناد هستند. در اینگونه موارد نیز ممکن است اسناد بصورت وصولی معامله گردد.

د- رعایت نکردن شرائط و مقررات اتاق بازرگانی نشریه ۶۰۰ در مورد محتوی و یا نحوه صدور اسناد

گاه در شرائط اعتبار مواردی به سکوت برگزار می گردد که قاعدتا مقررا اتاق بازرگانی بین الملل نشریه ۶۰۰ بر این موارد جاریست و بانکها این مقررات معامله اسناد ملاک قرار خواهند داد. حال اگر مواردی منطبق با مقررات فوق

و با مقررات فوق نباشد اسناد بصورت وصولی معامله می گردد.

در موارد اسناد وصولی که خریدار مغایرت ها را نمی پذیرد و حاضر به پرداخت وجه کالا نیست باید نظر خود را به بانک منعکس نماید . تحلیل مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در موارد سکوت قبول یا رد اسناد فرضیه قبول می باشد. در موارد رد اسناد وصولی فروشنده به هزینه خود کالا را عودت دهد. در صورت تصرف کالا توسط خریدار در مقصد، وی موظف است به طریق مقتضی وجه کالا را به فروشنده بپردازد، و تصرف اماره قبول مغایرت تلقی شده مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.

تسلیم اسناد به بانک کارگزار توسط فروشنده و دریافت وجه اعتبار

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ