ترخیص کالا از مقصد توسط خریدار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ترخیص کالا در گمرک مستلزم انجام چهار نوبت اقدامات است.

اقدامات مقدماتی شامل تهیه مدارک ثبت سفارش و مجوز (قبلا توضیح داده شد)

۲-تهیه اسناد ظهرنویسی شده بانک شامل بارنامه سیاهه تجاری گواهی مبدأ و لیست بسته بندی

3-تسلیم اصل بارنامه به متصدی حمل و نقل و تسویه کامل با وی و دریافت ترخیصیه و قبض انبار

۴- مراجعه به گمرک و سیر تشریفاتی امور گمرکی و پرداخت مخارج گمرکی

خریدار پس از آنکه اسناد خود را از بانک گشایش کننده تحویل گرفت، اصل بارنامه را به نماینده متصدی حمل و نقل در ایران تحویل خواهد داد این عمل بدین دلیل است که متصدی حمل و نقل اطمینان حاصل نماید که خریدار امور تسویه خود را با بانک انجام و همچنین جهت شناسائی صاحب کالا نیاز است که متصدی حمل و نقل با سند بارنامه بتواند مالک اصلی کالا را شناسائی نماید. با تسلیم بارنامه توسط خریدار به متصدی حمل و نقل یا نماینده وی و انجام امور تسویه با شرکت حمل و نقل، متصدی حمل و نقل ترخیصیه کالا و قبض انبار گمرک را تحویل خریدار (صاحب کالا) خواهد داد.

ترخیصیه و قبض انبار علاوه بر آنکه مالک کالا را مشخص می نماید سندی است که نشاندهنده شماره انبار گمرک و همچنین وضعیت ظاهری کالا از حیث وزن و تعداد بسته هاست. چنانچه در مسیر حمل و نقل کالا دچار خسارت و یا کسری گردیده است متصدی حمل و نقل موظف است در ترخیصیه و قبض انبار کالا موضوع انبار کالا موضوع را منعکس و نسبت به تهیه صورتجلسه های گمرکی و امضاء آن و تسلیم مدارک به خریدار جهت اخذ خسارت از شرکت بیمه اقدام نماید. خریدار به همراه مدارک ثبت سفارش و پر فرم و مجوز و بیمه به همراه اعلامیه فروش ارز (در موارد پرداخت متمرکز سیستم بانکی) و همچنین مدارک حمل کالا شامل بارنامه سیاهه بازرگانی گواهی مبدأ ساخت و فهرست بسته بندی به گمرک مقصد جهت ترخیصه کالای خود اقدام می نماید.

ترخیص کالا با تسلیم اظهارنامه کالای وارداتی انجام می پذیرد که خرید فرم را از گمرک اخذ و اطلاعات خواسته شده که شامل مشخصات خریدار ارزش آن است تنظیم و با امضاء آن به گمرک مورد نظر مراجعه می نماید. ی پس از مطالعه اظهارنامه و اسناد و ارزیابی و بازدید فنی کالا با صدور پروانه گمرکی مجوز بارگیری کالا و خروج آنرا از گمرک صادر می نماید. لازم به ذی است ترخیص کالا مستلزم پرداخت هزینه هائی است که متعاقبا در مبحث ترخیص کالا به آن اشاره می گردد)

ترخیص کالا از مقصد توسط خریدار

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ