شماره تماس های دفتر :

۲۲۶۶۸۶۵۶

۲۲۶۶۸۶۰۶

داخلی تبلیغات ۱۱۱

داخلی اشتراک ۱۰۹

داخلی تحریریه ۱۱۹

شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی:

                        ۲۲۶۶۸۶۷۱