بارنامه دریایی Bill of Lading (BL)

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: بارنامه یا راهنامه دریائی سندی است تجاری که دلالت بر بارگیری کالا روی وسیله نقلیه در مبدا نموده و دلالت بر تحویل کالا به مؤسسه حمل و نقل و آمارهای بر خروج کالا از تصرف فروشنده در موارد عادی) و استيلاء خریدار یا نماینده وی بر کالا نموده و بارنامه دریائی سند مالکیت کالا محسوب می شود. باید توجه داشت بارنامه دریایی تا حد زیادی اوصاف فوق را دارا است لكن بارنامه جاده ای و هوایی ممکن است دارای ویژگی های فوق نباشد. بارنامه توسط متصدی حمل و نقل صادر و نسخه اصلی تحویل فروشنده یا فرستنده کالا می شود تا وی تسلیم بانک نموده و وجه کالای مندرج در آن را دریافت نماید. نهایتا این بارنامه از طریق سیستم بانکی به دست خریدار رسیده و وی با تسلیم آن در مقصد به نماینده شرکت حمل و نقل حق دارد کالا را مطالبه و شرکت حمل و نقل با صدور ترخیصه ید خریدار را بر کالا مستولی و خریدار با تسلیم ترخيصه و سایر اسناد به گمرکات کشور مقصد کالا را ترخیص می نماید. بارنامه از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است. مهمترین این تقسیم بندی ها:

١-تقسیم بارنامه به بارنامه دریایی و بارنامه زمینی (جاده ای) و هوایی

۲ -تقسیم بارنامه به بارنامه سراسری و بارنامه مرکب

۳ تقسیم بارنامه به بارنامه برای بارگیری و بارنامه کالای بارگیری شده می باشد.

بارنامه توسط مؤسسه حمل و نقل صادر در روش پرداخت بانکی و به گواهی اتاق بازرگانی محل و یا کنسولی های خریدار در کشور فروشنده می رسد. محتویات بارنامه از مسایل مهم حمل و نقل بین المللی است.

 

بارنامه دریایی Bill of Lading (BL)

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ