انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی به تناسب کاربرد و موضوع آن

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت‌نامه‌های بانکی به تناسب کاربرد آنها در تجارت بین‌الملل به انواع مختلفی تقسیم بندی می گردد که مشهورترین آنها به شرح ذیل می باشد:

الف۔ ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده با ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت ج- ضمانت نامه حسن انجام کار

الف۔ ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده Later Of Guarantee For Tender

این نوع ضمانت نامه در خرید و فروش بصورت مناقصه و مزایده رایج می باشد.

به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معاملات خارجی که مبلغ آن بیش از یک میلیون دلار باشد بایستی از طریق تشریفات مناقصه خریداری گردد (در مورد دستگاه های دولتی شامل سازمانها و شرکتها و وزارتخانه های ذیربط)

رایج است که در خرید و فروش بصورت مناقصه، خریدار به منظور اطمینان از اشخاصی که در مناقصه شرکت می نمایند و اجرای تعهد آنان درصدی از مبلغ خرید را ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه دریافت می نمایند و پس از طی مراحل مناقصه و … تشریفات آن و انتخاب برنده مناقصه ضمانت نامه سایر شرکت کنندگان عودت می گردد و پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه و صدور ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه فوق به فروشنده عودت می گردد.

مبلغ این ضمانت نامه ها بستگی به شرائط برگزار کننده مناقصه دارد، لكن بطور متداول بین ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد خواهد بود.

علت اصلی وجود چنین ضمانت نامه ای، اطمینان کافی از شرکت کنندگان در مناقصه است تا چنانچه با اتلاف وقت و سیر تشریفات، فروشنده به تعهدات خود عمل ننمود و یا به صورت غیر منصفانه با اعلام قیمت صوری سایر رقبا کنار گذاشته شد، چنانچه برنده مناقصه از تعهدات خود سر باز زد، خریدار بتواند با ضبط آن جبران خسارت نماید. این ضمانت نامه ها ممکن است ریالی و یا بصورت ارزی باشد. معمولا ضمانت نامه های ریالی شرکت در مناقصه توسط نمایندگان رسمی فروشنده در ایران از طریق سیستم بانکی در اختیار خریدار قرار می گیرد و اگر مناقصه بین المللی باشد معمولا توسط خود فروشنده بصورت ارزی و یا از طریق نماینده او در ایران بصورت ارزی و یا ریالی صادر می گردد. در هر حال این مسئله بستگی به شرائط مناقصه و نظر خریدار خواهد داشت.

 انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی به تناسب کاربرد و موضوع آن

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ