امکان صدور (pre advise و Short telex )پیش ابلاغ و ابلاغ کوتاه

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: گاه ممکن است تأمين پیش پرداخت یا تأمین وثائق بانکی توسط خریدار متقاضی اعتبار برای افتتاح اعتبار به طول انجامد اما از طرف دیگر فروشنده نین در صدد فسخ یا لغو معامله با افزایش قیمت کالا می باشد. در اینگونه موارد با موافقت فروشنده اقدام به صدور سندی خلاصه شده از سوی بانک برای فروشنده مبنی بر اطمینان دادن به فروشنده برای افتتاح اعتبار ظرف مدت کوتاهی می گردد تا وی نیز اقدام به فروش کالا به دیگران یا لغو قرارداد (به دلیل عدم اطمینان به خرید و افتتاح اعتبار متقاضی) ننماید.

اگرچه اینگونه اسناد تعهدی را به معنای واقعی برای بانک ایجاد نمی نماید مگر آنکه در متن سند تعهد بانک درج شود معهذا با صدور چنین سندی معامله اسناد امکانپذیر نیست لكن حق اقامه دعوی و الزام به پرداخت وجه کالا و یا خسارات ناشی از قرارداد برای طرفین را باقی خواهد گذاشت.

این اسناد معمولا به دو روش صادر می گردد: الف- روش pre advise ب – روش short telex

الف – روش پیش ابلاغ

در روش pre advise یا پیش ابلاغ بانک فقط اعلام می دارد به زودی اعتبار اسنادی با شماره مخصوص از طرف خریدار معینی به وسیله این بانک افتتاح خواهد شد.

اینگونه متن ها نه تنها قابل معامله و پرداخت نیست بلکه تعهدی را نیز برای بانک‌ها ایجاد نمی نماید، اما حقوق طرفین قرارداد در اقامه دعوی مبنی بر الزامات حقوقی و یا اخذ خسارات از طرفهای دیگر (خریدار و فروشنده به قوت خود باقی است. در روش فوق که حاوی سرعت و ممانعت از بهم خوردن روابط حقوقی است، اطمینانی برای اشخاص ایجاد می نماید که ظرف مدت کوتاهی متن اصلی اعتبار (ful telex) ابلاغ خواهد شد.

در هر حال در روش فوق رعایت قواعد پیش دریافت اعتبار اسنادی الزامی نیست، اما بررسی مدارک اجمالی متقاضی اعتبار ضروری است. برای بانک افتتاح کننده اعتبار)

ب – روش ابلاغ کوتاه

در روش short telex بانک اعلام می دارد اعتبار اسنادی با شماره مخصوص از طرف خریدار معینی افتتاح گردید و بانک متعهد اعتبار است و اگر بصورت اعتبار غير قابل برگشت باشد تعهد قطعی بانک مذکور نیز می باشد و در متن اعلام می گردد که به زودی تمام تلکس (full telex) آن به صورت مشروح ارسال می گردد.

ملاحظه می شود در روش فوق، تعهد حقوقی بانک نیز وارد تعهدات اصلی می گردد. سند فوق از نظر تکیه اثبات دعوی حقوقی به مراتب قوی تر از روش پیش ابلاغ است.

اگر چه روش short telex نیز قابل معامله نیست. زیرا معلوم نیست براساس چه اسناد و مدارک و شرایطی باید وجه آن پرداخت شود اما از نظر حقوقی سندی قویتر از سند پیش ابلاغ می باشد.

در صورت نیاز به صدور سند فوق رعایت کنترل مجوزهای قانونی و قواعد پیش پرداخت مانند افتتاح اعتبار اسنادی خواهد بود و از این حیث تفاوتی وجود ندارد. بر خلاف سند pre advise که در مقررات UCP دارای اهمیت کمی است، سند short telex دارای اهمیت فراوانی است و مقرراتی در مورد چگونگی صدور آن پیش بینی شده است. یعنی سند دوم در مقررات UCP دارای رسمیت قانونی است و به تبع آن قابلیت استناد به آن در محاکم و داوری قوی تر خواهد بود.

امکان صدور (pre advise و Short telex )پیش ابلاغ و ابلاغ کوتاه

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ