اخذ پیش فاکتور (PROFORMA INVOICE)

صنعت حمل و نقل آنلاین: پس از مذاکرات مقدماتی میان خریدار و فروشنده و توافق بر اصولی قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می‌گردد و بر اساس قرارداد سندی پیش فاکتور توسط فروشنده برای خریدار صادر می‌گردد و یا مطابق عرف متد بدون آن‌که به مفهوم خاص و اصطلاحی قراردادی میان آنان منعقد گردد بنا به درخواست خریدار پیش فاکتور مربوطه توسط فروشنده برای خریدار صادر می‌گردد.

در پرفرما باید شرائط ذیل مندرج و تصریح شده باشد.

١-شماره و تاریخ پرفرما. تاریخ پرفرما در واقع تاریخ صدور پر فرما توسط فروشنده است.

۲ -نام و آدرس کامل فروشنده

۳- نام و آدرس کامل خریدار

۴ – موضوع و مشخصات کامل کالا با شرح کیفی و کمی و تعداد و مقدار DISCRIPTION OF GOODS و وزن خالص Net weight و ناخالص Gross weight نیز جزئی از این مشخصات است. همچنین ذکر شماره تعرفه گمرکی کالا

۵ -مبلغ پرفرما با ذكر نوع ارز مربوطه به تفکیک قیمت خالص کالا و قیمت بسته‌بندی و شرح بسته‌بندی کالا و ابعاد و قیمت حمل کالا

۶ -نحوه تفکیک وظائف بین خریدار و فروشنده براساس اینکوترمز ۱۰۰۰ مانند مفاهیم

CIF , CFR , FOB , FAS , FCA , EXW و ذکر تابع بودن مفاهیم به اینکوترمز سال ۲۰۰۰ (در حال حاضر)

7-مبدأ و مقصد نهایی کالا (با ذکر کشور و شهر و بندر مربوطه)

۸-زمان تحویل کالا توسط فروشنده و تعیین تکلیف در مورد حمل به ده

۹-وسیله حمل کالا و تعیین تکلیف در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر (شیوه ای به شیوه دیگر).

۱۰- نحوه پرداخت وجه کالا که به طریق حواله، برات، اعتبار اسنادی ممکن است قابل برگشت یا غیر قابل برگشت و همچنین تضمین شده و تضمین نشده باشد.

۱۱ – مسائل مربوط به بازرسی بین المللی کالا با توضیح در مورد محدوده زمانی و موضوعی بازرسی کالا در مبدأ حمل و تعیین تکلیف در مورد هزینه آن

۱۲-کشور سازنده کالا و یا کشورهای سازنده کالا COUNTRY OF ORIGIN

۱۳ – مهلت و اعتبار پر فرم. Validity of profoma

۱۴ مسئله آموزش و یا خدمات پس از فروش و مسائل مربوط به گارانتی و نصب و راه اندازی با ذکر مدت و محدوده زمانی و هزینه مربوط

۱۵ – توافق بر تضمینات مانند ضمانتنامه حسن انجام کار با قید مبلغ مربوطه

۱۶ اسناد مورد درخواست خریدار و گواهی های مربوطه (نظیر بارنامه با ذکر شرائط گواهی مبدأ ساخت لیست بسته بندی و …)

۱۷ – تصریح در مورد هزینه های تخلیه کالا (بویژه در حمل با کشتی و حق و معافیت و معطلی کشتی در بندر مقصد

18 – در صورت امکان تصریح بر قانون حاکم بر حل اختلاف میان خریدار و فروشنده و یا تصریح در مورد داوری و نحوه رسیدگی به اختلاف

19 – قسم نامه Affidavite ( راجع به شرح و تحلیل هر یک از پارامترهای فوق به مبحث قراردادها مراجعه شود )|

اخذ پیش فاکتور (PROFORMA INVOICE)

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ