اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: پس از رفع و رجوع مطالب اصلاحیه و فعال شدن اعتبار، فروشنده می بایست نسبت به حمل کالا پس از اخذ مجوز صادرات در کشور خود مطابق شرائط قرارداد و یا پیش فاکتور و اعتبار اقدام نماید. در تفکیک وظائف میان خریدار و فروشنده معمولا از اصطلاحات اینکوترمز (۲۰۰۰) استفاده می گردد که در مبحث مربوطه به تفکیک این وظائف خواهیم پرداخت. حمل کالا در بندر یا شهر مربوط با توجه به نوع وسیله مورد توافق انجام خواهد شد. رایجترین اسنادی که در تجارت بین الملل جاری است و معمولا در اعتبارات اسنادی به آنها اشاره می شود عبارتند از:

١- بارنامه ۲- سیاهه تجاری فروشنده و سیاهه حمل ٣- گواهی مبدأ ساخت ۴- لیست بسته بندی ۵- گواهی بازرسی بین الملل این اسناد باید مطابق شرائط مقرر در اعتبار تنظیم و در موعد معين تسلیم بانک بارگیری کالا روی وسیله است که توسط

کارگزار و یا بانک گشایش کننده گردد (مطابق شرط اعتبار).

– بارنامه توسط متصدی حمل و نقل و معمولا پس از بارگیری کالا نقلیه صادر می گردد.

– سیاهه تجاری سندی است که نشاندهنده میزان معین از طلب است فروشنده صادر می گردد.

گواهی مبدأ ساخت سندی است که نشان دهنده کشور و یا کشورهای .. کالای موضوع قرارداد است این سند توسط مقامات صلاحیت دار کشور فرد و معمولا توسط اتاق بازرگانی محل صادر می گردد.

– لیست بسته بندی سندیست که به تعداد و محتویات هر بسته حمل شده اشاره می نماید این سند توسط فروشنده صادر می گردد . در لیست بسته بندی لزومی به درج مبلغ وجود ندارد.

– گواهی بازرسی بین المللی سندیست که دلالت بر کمیت و کیفیت و بسته بندی کالای حمل شده با موضوع قرارداد می نماید این سند توسط موسسات معتبر بین المللی مورد توافق خریدار و فروشنده صادر می گردد.

 اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ