به شدت با تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مقابله می شود
به شدت با تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مقابله می شود
صنعت حمل و نقل آنلاین: داریوش امانی، قائم ‌مقام رئیس سازمان در امور مجلس و استان‌ها با حضور در نشست مجازی دفتر حقوقی که به منظور تقویت نظارت‌ها و بهبود وضعیت رسیدگی‌های کمیسیون ماده ۱۲ با مشارکت ادارات کل استانی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با بیان این مطلب بر ضرورت رعایت شرایط کلی و ماهوی مقرر در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل تاکید کرد
صنعت حمل و نقل آنلاین: داریوش امانی، قائم ‌مقام رئیس سازمان در امور مجلس و استان‌ها با حضور در نشست مجازی دفتر حقوقی که به منظور تقویت نظارت‌ها و بهبود وضعیت رسیدگی‌های کمیسیون ماده ۱۲ با مشارکت ادارات کل استانی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با بیان این مطلب بر ضرورت رعایت شرایط کلی و ماهوی مقرر در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل تاکید کرد.

ایجاد بازدارندگی در ارتکاب به تخلفات

داریوش امانی بیان کرد: اعضای کمیسیون ماده ۱۲ هنگام اتخاذ تصمیم از حداکثر ظرفیت های قانونی به منظور ایجاد بازدارندگی در ارتکاب به تخلفات استفاده نمایند و آرای صادر شده نیز به موقع به مرحله اجرا درآیند تا اثربخشی مورد انتظار از تصمیمات سازمانی هر چه بیشتر محقق شود .

رفع نواقص

مدیرکل دفتر حقوقی نیز در این نشست مجازی ضمن تشکر از استان‌ها برخی از مشکلاتی که در شش ماهه گذشته در فرآیند رسیدگی استان ها وجود داشته را یادآور شد و خواستار رفع نواقص موجود شد.

سامانه عملکرد کمیسیون‌ها

 عباسعلی بنی‌اسدی با اشاره به ثبت و رسیدگی به تخلفات و سایر فرآیندها تا مرحله اجرا و مختومه شدن پرونده‌ها تاکید کرد:
شرکت‌ها حتماً از طریق سامانه عملکرد کمیسیون‌ها را ثبت نمایند تا هیچگونه خطشه قانونی به آنها وارد نشود.

بحث و بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۲

گفتنی است، در این نشست مجازی علاوه بر قائم مقام ریاست سازمان، مهران قربانی معاون حمل و نقل، مدیرکل و معاونان دفتر حقوقی و مدیران و معاونان ادارات کل استانی به صورت ویدیو کنفرانس به بحث و بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۲ پرداختند.
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل انلاین