مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی: امکان پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی: امکان پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شرایط برای پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در این بندربا افتتاح پروژه لایروبی کانال‌های داخلی و خارجی بندر بوشهر، فراهم شد.

۱۲۳ ۸

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شرایط برای پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در این بندربا افتتاح پروژه لایروبی کانال‌های داخلی و خارجی بندر بوشهر، فراهم شد.

به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین، محمد راستاد درباره لایروبی کانال‌های بندر بوشهر بیان کرد: این پروژه در مجموع  با اعتبار یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در مدت ۲۰ ماه اجرایی شده است و دراین پروژه حجم کل لایروبی انجام شده پنج میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب برآورد شده است.

راستاد در ادامه اظهار کرد: حوضچه چرخش بندر بوشهر اکنون به  طول ۶۶۶ متر و عرض متوسط ۳۳۰ متر با حجم لایروبی شده ۳۸۷ هزار و ۳۳۶ مترمکعب است.

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در خصوص ابعاد کانل خارجی بندر بوشهر گفت: کانال خارجی بندر بوشهر نیز در حال حاضر به طول ۱۰ هزار و ۳۰ متر و عرض ۱۵۰ متر با حجم لایروبی پنج میلیون ۴۲ هزار و ۱۴۶ مترمکعب و با تراز نهایی منفی ۱۰.۸ متر است.

وی در ادامه توضیحاتی در خصوص محدوده پای اسکله مسافری داد و بیان کرد: محدوده پای اسکله مسافری نیز به طول ۳۰۰ متر و عرض متوسط ۱۰۰ متر با حجم اولیه ۸۴ هزار و ۴۱۷ مترمکعب با تراز نهایی منفی ۷.۵ متر است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دایک تخلیه مصالح (شماره یک) به مساحت ۱۸۵ هزار مترمربع و با اجرا چهار هزار و ۴۷۵ مترمربع ژئو تکستایل و حجم تقریبی مصالح پمپاژ شده در آن ۳۶۸ هزار مترمکعب برآورد می‌شود.

وی عنوان کرد: دایک تخلیه مصالح (شماره ۲) نیز به مساحت ۲۲۳ هزار مترمربع با اجرا ۱۸ هزار و ۹۱۰ مترمربع ژئو تکستایل و به حجم تقریبی مصالح پمپاژ شده در آن ۷۷۳ هزار مترمکعب است؛ تاکنون تنها امکان تردد شناورهای ۱۵ تنی فراهم بود که اکنون با افزایش عمق کانال‌هتی خارجی و داخلی امکان تردد شناورهای ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر فراهم شده است.

راستاد به افتتاح پروژه ساماندهی تاسیسات خشکی و دریایی پایانه والفجر بوشهر اشاره کرد و درادامه اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۴۵۰میلیارد ریال ظرف مدت ۱۵ ماه اجرایی شده است.

وی بیان کرد: احداث دلفین‌های جدید جهت پهلوگیری شناور گراندفری به منظور راه‌اندازی خطوط مسافری دریایی بین المللی، ترمیم و بازسازی اسکله رورو موجود، ساماندهی ترمینال مسافری دریایی جهت رفاه مسافرین خطوط مسافری دریایی بین المللی، احداث اسکله شناوری جهت شناور مسافری خارگ از اهداف اجرای این پروژه است.