ترخیص کالا از مقصد توسط خریدار
ترخیص کالا از مقصد توسط خریدار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ترخیص کالا در گمرک مستلزم انجام چهار نوبت اقدامات است. اقدامات مقدماتی شامل تهیه مدارک ثبت سفارش و مجوز (قبلا توضیح داده شد) ۲-تهیه اسناد ظهرنویسی شده بانک شامل بارنامه سیاهه تجاری گواهی مبدأ و […]

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ترخیص کالا در گمرک مستلزم انجام چهار نوبت اقدامات است.

اقدامات مقدماتی شامل تهیه مدارک ثبت سفارش و مجوز (قبلا توضیح داده شد)

۲-تهیه اسناد ظهرنویسی شده بانک شامل بارنامه سیاهه تجاری گواهی مبدأ و لیست بسته بندی

۳-تسلیم اصل بارنامه به متصدی حمل و نقل و تسویه کامل با وی و دریافت ترخیصیه و قبض انبار

۴- مراجعه به گمرک و سیر تشریفاتی امور گمرکی و پرداخت مخارج گمرکی

خریدار پس از آنکه اسناد خود را از بانک گشایش کننده تحویل گرفت، اصل بارنامه را به نماینده متصدی حمل و نقل در ایران تحویل خواهد داد این عمل بدین دلیل است که متصدی حمل و نقل اطمینان حاصل نماید که خریدار امور تسویه خود را با بانک انجام و همچنین جهت شناسائی صاحب کالا نیاز است که متصدی حمل و نقل با سند بارنامه بتواند مالک اصلی کالا را شناسائی نماید. با تسلیم بارنامه توسط خریدار به متصدی حمل و نقل یا نماینده وی و انجام امور تسویه با شرکت حمل و نقل، متصدی حمل و نقل ترخیصیه کالا و قبض انبار گمرک را تحویل خریدار (صاحب کالا) خواهد داد.

ترخیصیه و قبض انبار علاوه بر آنکه مالک کالا را مشخص می نماید سندی است که نشاندهنده شماره انبار گمرک و همچنین وضعیت ظاهری کالا از حیث وزن و تعداد بسته هاست. چنانچه در مسیر حمل و نقل کالا دچار خسارت و یا کسری گردیده است متصدی حمل و نقل موظف است در ترخیصیه و قبض انبار کالا موضوع انبار کالا موضوع را منعکس و نسبت به تهیه صورتجلسه های گمرکی و امضاء آن و تسلیم مدارک به خریدار جهت اخذ خسارت از شرکت بیمه اقدام نماید. خریدار به همراه مدارک ثبت سفارش و پر فرم و مجوز و بیمه به همراه اعلامیه فروش ارز (در موارد پرداخت متمرکز سیستم بانکی) و همچنین مدارک حمل کالا شامل بارنامه سیاهه بازرگانی گواهی مبدأ ساخت و فهرست بسته بندی به گمرک مقصد جهت ترخیصه کالای خود اقدام می نماید.

ترخیص کالا با تسلیم اظهارنامه کالای وارداتی انجام می پذیرد که خرید فرم را از گمرک اخذ و اطلاعات خواسته شده که شامل مشخصات خریدار ارزش آن است تنظیم و با امضاء آن به گمرک مورد نظر مراجعه می نماید. ی پس از مطالعه اظهارنامه و اسناد و ارزیابی و بازدید فنی کالا با صدور پروانه گمرکی مجوز بارگیری کالا و خروج آنرا از گمرک صادر می نماید. لازم به ذی است ترخیص کالا مستلزم پرداخت هزینه هائی است که متعاقبا در مبحث ترخیص کالا به آن اشاره می گردد)