وزیر راه و شهرسازى در سفربه قزوین انجام شد: پیشرفت قطعات ١تا ٣ از قزوین به الموت به طول ۶۴ کیلومتر با ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکى
وزیر راه و شهرسازى در سفربه قزوین انجام شد: پیشرفت قطعات ١تا ٣ از قزوین به الموت به طول ۶۴ کیلومتر با ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکى

وزیر راه و شهرسازى در سفر به استان قروین از بخشى از پروژه راه اصلى قزوین-الموت-تنکابن بازدید کرد و در جریان روند تکمیل ای پروژه بااهمیت استان قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازى در سفر به استان قروین از بخشى از پروژه راه اصلى قزوین-الموت-تنکابن بازدید کرد و در جریان روند تکمیل ای پروژه بااهمیت استان قرار گرفت.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، محمد اسلامى وزیر راه و شهرسازى طى سفر به استان قروین از پروژه راه اصلى قزوین-الموت-تنکابن بازدید کرد و در جریان روند تکمیل این پروژه قرار گرفت.

راه اصلى قزوین-الموت-تنکابن به طول ١۶۴ کیلومتر است که در ۶ قطعه طراحى شده و تکمیل خواهد شد. قطعه ١ تا ٣ این پروژه که از قزوین تا الموت است شامل کیلومتر صفر تا ۶٢ است که هم اکنون در حال اجراست و ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قطعه ۴ از کیلومتر ۶٢ تا ٩۶، ٣٠ درصد پیشرفت فیزیکى دارد و قطعه ۵ شامل کیلومتر ٩۶ تا ١٣٠ و قطعه ۶ از کیلومتر ١٣٠ تا ١۶۴ است که هنوز آغاز نشده است.

گفتنی است، در این سفر خیرالله خادمئ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، اکبری معاون حمل و نقل سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، سیدقاسم بى نیاز رییس مرکز روابط عمومى وزارت راه و شهرسازى، وزیر را طى این سفر همراهى می کنند.

همچنین، هدایت الله جمالی پور، شفیعى فرماندار، سیاه کالى مرادى و محمدبیگى نمایندگان مجلس در بازدیدها حضور دارند.