بسیاری از افراد برای تخلیه هیجانات منفی خود همچون خشم و عصبانیت به رانندگی می پردازند، عملی که معمولا با رفتاریهای تند نیز همراه می شود و می تواند برای آنها و دیگر رانندگان می تواند خطر آفرین باشد. تحقیقی اینترنتی نشان می دهد که امروزه نزدیک به دو سوم مردم بر این باورند که […]

road-rage

بسیاری از افراد برای تخلیه هیجانات منفی خود همچون خشم و عصبانیت به رانندگی می پردازند، عملی که معمولا با رفتاریهای تند نیز همراه می شود و می تواند برای آنها و دیگر رانندگان می تواند خطر آفرین باشد. تحقیقی اینترنتی نشان می دهد که امروزه نزدیک به دو سوم مردم بر این باورند که رانندگان عصبانی و واکنش های تند مشکلی بزرگ تر از سه سال گذشته است و حدود ۹/۰ افراد نیز آن را تهدید جدی برای امنیت خود می دانند. همچنین بیش از ۸۰% از افراد اظهار می کنند که حداقل یکبار در سال گذشته از خود رفتارهای پرخاشجویانه در رانندگی نشان داده اند. این تحقیق توسط موسسه غیرانتفاعی امنیت رفت و آمد در ماه گذشته منتشر شد.