محمد اسلامی از فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان بازدید کرد
محمد اسلامی از فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان بازدید کرد

وزیر راه شهرسازی در سفر دوروزه خود به اصفهان از طرح‌های توسعه ای فرودگاه شهید بهشتی آن شهر بازدید به عمل آورد. همچنین ترمینال کارگو این فرودگاه را افتتاح کرد.
به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل،وزیر راه‌و شهرسازی، محمد اسلامی در سفر دو روزه‌اش به اصفهان،

 از طرح های توسعه‌ای فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی بازدید کرد.

وزیر راه شهرسازی در سفر دوروزه خود به اصفهان از طرح‌های توسعه ای فرودگاه شهید بهشتی آن شهر بازدید به عمل آورد. همچنین ترمینال کارگو این فرودگاه را افتتاح کرد.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل،وزیر راه‌و شهرسازی، محمد اسلامی در سفر دو روزه‌اش به اصفهان،

 از طرح های توسعه‌ای فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی بازدید کرد.

اسلامی به همراه وزیر صنعت،معدن و تجارت ترمینال کارگو فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را افتتاح کرد.

وی همچنین از طرح توسعه پارکینگ هواپیماهای این فرودگاه و همچنین ترمینال پروازهای خارجی بازدید کرد.