تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی تبلیغات ۱۱۱
داخلی اشتراک ۱۰۹
داخلی تحریریه ۱۱۹
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱