اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور تصویب شد
اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور تصویب شد

اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور از سوی هیئت وزیران تصویب شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسات مورخ چهاردم آذر ۱۳۹۷ و دوم تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند […]

اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور از سوی هیئت وزیران تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسات مورخ چهاردم آذر ۱۳۹۷ و دوم تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (۱) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل را تصویب کرد.
اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل در چهار فصل شامل «کلیات»، «ارکان صندوق توسعه حمل‌ونقل»، «شرایط و مقررات فعالیت» و «سایر مقررات» و ۲۳ ماده  و چهار تبصره تدوین شد.
طبق اساس‌نامه مصوب هیئت وزیران سرمایه اولیه صندوق به میزان یکصد و نود هزار میلیارد ریال از طریق ساز و کار بودجه سنواتی از محل دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع و وابسته به آن و ۱۰۰ درصد آن که متعلق به دولت است، تامین می‌شود.